BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / Enerji Yönetim Birimi Yol Haritası

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanlığı'nın 2019/18 sayılı "Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu" konulu Genelgesi doğrultusunda, kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar en az %15 enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda kamu binalarının anlık enerji tüketimlerinin bir merkezden izlenmesi, yönetilmesi, gerektiğinde müdahale edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması lüzumlu görülmektedir.

AMAÇ

Okul/kurumlarda enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması amacıyla Bursa İl Enerji Yönetim Birimi kurulmasını ve Enerji Yöneticisi görevlendirilmesini ilgili usûl ve esaslara göre düzenlemektir.

KAPSAM

Okul/kurumlarda enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine, etüt ve projelere, gönüllü anlaşma uygulamalarına, elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları gibi alternatif enerji kullanımının özendirilmesine ilişkin usûl ve esasları kapsar.

DAYANAK

Yasal dayanaklarda belirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere sorumluluk ve özellikleri belirlenen; Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü İnşaat Emlâk Şube Müdürlüğü'nün uhdesinde İl Enerji Yönetim Birimi kuruldu.

Bursa Millî Eğitim Müdrülüğü İl Enerji Yönergesi ( PDF (İmzasız) | PDF (İmzalı) | DOCX )

YOL HARİTASI

1. Enerji ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek, Enerji Yöneticisi, Mühendis, Teknisyen, Teknik Öğretmen ve Öğretmenlerden oluşan komisyon kurulur.

2. Kurulan komisyon İl Enerji Yönergesini hazırlar.

3. Yönerge Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı'nın uygun görüşlerine sunulur.

4. Onaylanan yönerge tüm okul ve kurumlara duyurulur.

5. İl Enerji Yönergesine göre alt birimler oluşturulur, İl Enerji Yöneticisi ve diğer Uzman Personeller görevlendirilir.

6. İl Enerji Yönergesine göre İlçe Enerji Verimliliği Komisyonları kurulur. Görevlendirmeler yapılır.

7. İl Enerji Yönergesine göre okul/kurumlarda sene başı öğretmenler kurul toplantısında Okul Enerji Yönetim Birimi oluşturulur.


BENZER İÇERİKLER

Kurumlara Ait Enerji Yönetim Birimi Yönergeleri

Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri - 2021

Enerji Yöneticisi Sözleşmesi

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Rehberi