İlçe Enerji Komisyonu Başkanları Toplatısı

28.10.2017

FAALİYET ADI: İlçe Enerji Komisyonu Başkanları Toplantısı

FAALİYET AMACI: İlçe enerji politikasının oluşturulması, enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması ve bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesinden sorumlu Şube Müdürü başkanlığında İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu toplantıları yapılır.

FAALİYET KAPSAMI: 17  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul/kurum binalarında; Enerji Verimliliği Kanunu ve İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi hükmüne göre yapılan çalışmaları kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun yedinci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendine dayanılarak; 27.10.2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere sorumlulukları ve özellikleri belirtilen İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu;

 1. Enerji yönetimi ve verimliliği kapsamında İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu, İlçe Milli Eğitim Müdürünün inhası, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi, Valiliğin onayı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulur.
 2. 27.10.2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 8'inci maddesi (1) fıkrasında ve bu yönergenin üçüncü maddesinin birinci fıkrasında sıralanan dayanaklardaki kanun, yönetmelik, yönerge ve genelgelerde belirtilen hükümlere uygun hareket eder.
 3. İlçe Enerji Verimliliği Komisyon üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürünün inhası, İl Milli Eğitim Müdürünün teklifi, Valiliğin onayı ile İlçe Şube Müdürü başkanlığında, Enerji Yöneticisi/Yöneticileri, Veri Giriş Uzmanı, Tahakkuk Memuru ve Eğitim Bölgesi Koordinatör Okul Müdürleri ve Teknik Personelden oluşur.

FAALİYET BASAMAKLARI: İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu aşağıdaki faaliyet basamaklarını yürütür:

 1. Enerji yönetimi konusundaki hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması; enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması; bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,
 2. Enerji yönetimi ve verimliği kapsamında; toplantıların yapılması, enerji verimliliği çalışmalarının planlanması, denetlenmesi, raporların hazırlanması, Enerji Verimliliği Yazılımı (EVeP16)' na bilgilerin girilmesi, kontrol edilmesi, okul/kurumlardan gelen faturaların takibininin yapılarak ödeme cetvellerinin düzenlenmesi ve İl Enerji Yönetim Birimi ile koordineli çalışmaların yapılması,
 3. Şube Müdürü başkanlığında ilçe enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla her ay toplantı yapılması, alınan karar ve yapılan çalışmaların bir rapor halinde İl Enerji Verimliliği Birimine gönderilmesi,
 4. Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programları düzenlenmesi,
 5. Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi ve uygulanması,
 6. Etütlerin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması,
 7. Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 8. Yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması,
 9. Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi,
 10. Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi, montajı ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 11. Özgül enerji tüketiminin, mal veya hizmet üretimi ile enerji tüketimi ilişkisinin, enerji maliyetlerinin, işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması,
 12. Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânların araştırılması, çevrenin korunmasına, çevreye zararlı salımların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak bunların uygulanması,
 13. Toplam ve birim ürün veya fayda başına karbondioksit salımlarının ve enerji verimliliği tedbirleri ile azaltılabilecek salım miktarlarının belirlenmesi.
 14. Yapı kullanma izni alınan toplam inşaat alanı onbin metrekarenin üzerinde olan kamu kesimi binaları için yapı kullanma izni alınmasını takip eden bir yıl içinde İl Enerji Verimliliği Birimine bildirilmesi,
 15. Yapı kullanma izni alınan veya faaliyete geçen kamu kesimi hizmet binalarında, enerji yönetimi uygulanması, enerji yöneticisi görevlendirilmesi veya enerji yönetim birimi kurulması için altmış takvim günü içinde İl Enerji Verimliliği Birimine bildirilmesi,
 16. Enerji yöneticisi değişikliklerinde, görevde bulunanın ayrılmasını takip eden altmış takvim günü içinde yeni enerji yöneticisi görevlendirerek bildirilmesi,
 17. Kamu kesiminde faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar ile toplumda enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, İl Enerji Verimliliği Birimi ile koordineli olarak tanıtım ve bilinçlendirme etkinliklerin düzenlenmesi veya İl Enerji Verimliliği Birimi tarafından organize edilen etkinliklere katkıda bulunması,
 18. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okul ve Kurum aboneliklerine ait, 2014 yılından itibaren tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren bilgileri EVeP16 yazılımı ortamına girilmesi,
 19. Kamu kesiminde enerji tüketiminin azaltılması için çalışanları bilinçlendirmek üzere hizmetiçi eğitim seminerleri düzenlenmesi ve çalışanların, çalıştıkları yerlerin enerji tüketimi hakkında bilgilendirilmesi
 20. Herkesin görebileceği yemekhane, konferans salonu, geçiş bölgeleri ve benzeri yerlere; kullanılmayan lambaların söndürülmesi, elektrikli ev aletleri ve ampullere yönelik verimlilik etiketlerinin tanıtılması, ofis cihazlarının kullanılmadığı durumlarda kapatılmasına yönelik afişler ve spotların asılması,
 21. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul ve Kurumlarda; enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla her yıl Ocak ayının ikinci haftasında enerji verimliliği haftası etkinlikleri kapsamında İl Enerji Verimliliği Birimi koordinasyonu ile eşzamanlı olarak; konferans, sergi, fuar ve yarışma gibi bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlenmesi ve etkinlik sonuçlarının İl Enerji Verimliliği Birimine raporla bildirilmesi.
 22. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından her ilde ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik enerji verimliliği ile ilgili etkinlikler için gerekli tedbirlerin alınması.
 23. İlkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yaygın öğretim kurumlarında enerji verimliliği kulüplerinin oluşturulması ve kulüp çalışmaları ile öğrencilerin ders yılı içerisinde hazırlayacakları ödev ve projelerde enerji verimliliğiyle ilgili konulara yer verilmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar