Kamu Kurumları Ve STK'lar ile işbirliği

11.11.2017

FAALİYET ADI

:

Kamu Kurumları ve ST'lar İle işbirliği yapılması

FAALİYET AMACI

:

İl Enerji Yönetim Birimi, Elektrik Sistemleri Yönetimince  Okul/Kurumlarda yürütülecek, Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol, Elektrik Tesisatı Bakım Onarımı, Kompanzasyon Sistemi Kurulumunu ve Takibi hizmetlerinde ve bu hizmetlerin İl enerji yönetim birimince yetkilendirilen firmalara yaptırılmasında ; İhtiyaç duyulan teknik şartnameleri, sözleşmelerin, formların ve talimatların hazırlanmasında etkinliğin ve birlikteliğin sağlanması, yetkilendirme çalışmalarında kriterlerin belirlenmesi, Enerji yönetimi ve verimliliği konusunda farkındalık oluşturulması.

FAALİYET KAPSAMI

:

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Müdürlüğe bağlı Okul/Kurumları, Elektrik Mühendisleri Odasını ve Enerji  verimliliği Derneğini(ENVERDER) kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 4. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 5. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 6. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
 7. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeligi
 8. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 9. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 10. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 11. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 12. Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği

 

 

FAALİYET BASAMAKLARI:

 1. Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile; Okul/Kurumlardaki elektrik tesisatlarının periyodik kontrollerinin, bakım onarımlarının ve kompanzasyon sistemi kurulumu ve takibinin nasıl ve hangi kriterlere sahip firmalara yaptırılması gerektiği, firmaların yetkilendirme kriterlerinin belirlenmesi, yetkilendirme sırasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanacak sözleşmeler, Okul Kurumlarda yürütülen elektrik tesisatı periyodik kontrol, bakım onarım ve kompanzasyon sistemi kurulumu ve takibi hizmetinin nasıl teslim alınacağı, teslim alma sırasında firma ile Okul/Kurum Müdürlüğü arasında imzalanacak sözleşmeler, hazırlanacak teknik şartnameler, binalarda enerji verimliliği ve kullanımı konularında eğitim işbirliği ve protokol imzalanması konularında toplantı yapılmıştır.
 2. Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile yapılan toplantılarda; 
  1. Ortak çalışmaları yapacak bir çalışma komisyonu oluşturulması.
  2. Enerji yönetimi ve verimliliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla yapılacak Kurs, Seminer vb. etkinliklerde işbirliği yapılması, ihtiyaç duyulan ders notları ve eğitim dökümanlarının oda tarafından tedarik edilmesi.
  3. Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin, yapılan etkinlikler sonrasında belge düzenlemesi, gerekli olması durumunda kullanılacak Kurumlara ait Bilgi, Belge ve Logoların izin ile kullanılması.
  4. Elektrik tesisatı; Periyodik kontrol, Bakım Onarım ve Kompanzasyon sistemi kurulumu ve takibi yapacak firmaların İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yetkilendirilmesinde belirlenmesi ve karşılıklı imzalanacak sözleşmelerin hazırlanmasında işbirliği yapılması.
  5. Elektrik tesisatı; Periyodik kontrol, Bakım onarım ve Kompanzasyon sistemleri kontrol ve takibi hizmetlerinde kullanılacak form, talimat, teknik şartname vb. hazırlanmasında işbirliği yapılması kararları alınmıştır.
  6.  Yukarıda açıklaması yapılan toplantılarda alınan kararları kapsayan işbirliği protokolü hazırlanmış, görüşmeler ve e-posta yolu ile protokol metni üzerinde  karşılıklı anlaşma sağlanmış ve imzalanmıştır.
  7. Enerji verimliliği Derneği(ENVERDER) Bursa Şubesi ile; Yenilenebilir Enerji, Enerji verimliliği, verimlilik  bilincinin ve kültürünün arttırılması için düzenlenecek eğitim hizmetleri, Kurs, Seminer vb. etkinliklerde işbirliği yapılması ve işbirliği protokolü imzalanması konularında toplantılar yapılmıştır.
 3. Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Bursa Şubesi ile yapılan toplantılarda;
  1. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Enerji Yönetim Birimi ve Enerji verimliliği Derneği (ENVERDER) Bursa Şubesi personellerinden oluşan bir çalışma komisyonunun kurulması.
  2. Enerji verimliliği, Yönetimi, Yenilenebilir enerji vb. konularda düzenlenecek eğitim faaliyetleri, Kurs, Seminer vb. etkinlikler için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün; Fiziki mekanları hazırlaması, Kurs kayıtlarını tutması, Mevzuat denetimini yapması.
  3. Yapılacak çalışmalarda koordinatörlüğü İl Enerji Yönetim Biriminin yapması.
  4. Enerji verimliliği, Yönetimi, Yenilenebilir enerji vb. konularda düzenlenecek eğitimlerde, Kurs, Seminer vb. etkinliklerde ders notlarının hazırlanması, kitap, katalog, sürekli yayın vb. dökümanları temin etmede Enerji Verimliliği Derneği(ENVERDER) Bursa Şubesinin yükümlülüğünde olması,
  5. Yenilenebilir enerji, Enerji verimliliği ve Enerji ile ilgili diğer konularda yatırımcılara, Özel sektör kuruluşlarına, Kamu kurumlarına ve Sivil toplum Kuruluşlarına  yol gösterecek çalışmalarda işbirliği yapılması.
  6. Enerji verimliliği konularında etkinliklerin(Zirve, Çalıştay, Panel, Konferans, Eğitim vb.) düzenlenmesi, bilgilendirici yayınlar yapılması(Rehber, Broşür vb.) enerji verimliliği konusunda analizlerin yapılması, Raporlandırmaların yapılması gibi konularda işbirliği yapılması.
  7. Her türlü etkinlik ve çalışmada ilgili eğitim kurumlarından, Danışmanlık firmalarından, Üniversitelerden, Kamu kuruluşlarından ve Sivil toplum kuruluşlarından destek ve katılım sağlanması için Enerji Verimliliği Derneği(ENVERDER) Bursa Şubesinin çalışmalar yapması kararları alınmıştır.
 4. TSE Bölge Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında  sözleşme imzalanarak ;Elektrik Tesisat Periyodik Kontrol, Elektrik Tesisatı Bakım Onarım ve Kompanzasyon Sistemi Kurulumu ve Takibi  hizmetlerinde  yetkilendirilecek firmaların TSE 12541 Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) olmaları, başvuru yapan ve belge asmasında herhangi bir engel olmayan firma bilgilerin e-posta yolu ile paylaşılması konularında toplantı yapılarak işbirliği protokolü imzalanmıştır.
 5. Yukarıda açıklaması yapılan toplantılarda alınan kararları kapsayan işbirliği protokolü  hazırlanmış, görüşmeler ve e-postalar yolu ile protokol metni üzerinde karşılıklı anlaşma sağlanmış ve imzalanmıştır.

Formlar: 

 • Toplantı Gündem Formu ( Ek-1)
 • Toplantı Tutanak Formu  (Ek-2)
 • Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Enerji Verimliliği Derneği (ENVERDER) Arasında Enerji verimliliği kapsamında Teknik Destek ve Eğitim İşbirliği Protokolü ( Ek-3)
 • Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi arasında Enerji verimliliği kapsamında Teknik Destek ve Eğitim işbirliği protokolü (Ek-4)
 • TSE İle İşbirliği Protokolü (Ek-5)

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar