Bilgilendirme Detay

PROJE NEDİR, NASIL YAZILIR?
PROJE NEDİR, NASIL YAZILIR?Henüz video yüklenmemiştir.

PROJE NEDİR, NASIL YAZILIR?

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE NEDİR, NASIL YAZILIR?


Proje Nedir?
Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim oluşturmayı hedefleyen, birbiri ile ilişkili amaç ve hedefleri olan, tanımlı bir bütçesi olan, uygulanması sonucunda ölçülebilir faydaların elde edildiği çalışmadır.
Belirtilen özelliklerin tümüne sahip olmayan çalışmalar, proje olarak değil iyi uyguma, iyi örnek vb. kategoride değerlendirilir.

Projenizin sahip olması gerek özellikler nelerdir?

  • Projelerin uygulanacağı yer/yerler belli olmalıdır.
  • Projenin hangi zaman diliminde gerçekleşeceği belirtilmelidir. Her projenin öngörülen bir başlama-bitiş takvimi vardır. Zamanı belli olmayan proje olmaz.
  • Hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetler, bu faaliyetlerin yapılış sırası, nerede, ne zaman, kiminle, ne şekilde gerçekleştirileceği  ile ilgili ayrıntıları içeren proje planı ve takvimi olmalıdır.
  • Proje, uygulama süresi içerisinde ve/veya sonunda belli çıktılar/kazanımlar sağlamalıdır. Bu kazanımlar ölçülebilir nitelikte olmalıdır. (öntest-sontest)
  • Proje daha önce yapılmamış, özgün ve tek olmalıdır.
  • Projenin faydalarının uygulama süresi tamamlandıktan sonra da devam etmesini sürdürülebilir denir. Sürdürülebilirlik, her projede olması gereken bir özelliktir.

Proje Süreci Nasıldır?
Proje süreci, proje fikrinin belirlenmesi ile başlar. Proje bir ihtiyaçtan ortaya çıkar. Bu nedenle öncelikli olarak çözüm gerektiren problem belirlenir. Bu problemin çözümüne yönelik ihtiyaç ölçülür (öntest). İhtiyacın ölçülmesi ve konunun sınırlarının belirlenmesi amacıyla alan yazın taraması yapılır. Planlama ve uygulamanın ardından proje çıktıları/kazanımları ölçülür (sontest). Ardından proje raporu yazılır.

Proje Yazarken Dikkat Edilecek Kurallar Nelerdir?
Proje yazımında dikkat edilecek kural ve ölçütlerin başında biçimsel düzen gelmektedir. Sitemizde yayınlanacak projelerde, Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılması, paragraf başlarının soldan girintili, paragrafların iki yana yaslı, tek sütun biçimde düzenlenmesi, başlıklardan sonra boşluk bırakılmaması, aşağıda belirtilenler dışında başlık eklenmemesi, metin içerisinde yer verilecek fotoğrafların görsel bütünlüğü ve anlatımın akışını bozmayacak biçimde olması gerekmektedir.

Proje Raporu Nasıl Yazılır?
Proje raporu süreç ve sonuç değerlendirmelerini içeren bir formatta yazılmalıdır. Raporda, proje adı, sloganı, içindekiler, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler ve kaynaklar bölümler yer almalıdır.

ÖRNEK PROJE FORMATI
BAŞLIK (PROJE İSMİ)
Projenin ismi/başlığı, projeyi anlatacak biçimde, çarpıcı, özgün ve kısa olmalıdır.
1. Giriş
Bu bölümde projeye neden ihtiyaç duyulduğu ve proje fikrinin nasıl ortaya çıktığı kısaca anlatılmalıdır. Proje ile ilgili alanyazındaki bilgilere ve benzer çalışmalara değinilerek, çalışmanın ne açıdan özgün olduğu vurgulanmalıdır. Bu kısım bir sayfayı geçmemelidir. Aşağıdaki alt bölümlerden oluşmalıdır:
1.1. Çalışmanın özgünlüğü
1.2. Çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu

2.Problem Durumu
Projenin problem durumu, en fazla 5-6 cümle ile genelden özele indirgenerek özetlenmelidir.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Projenin tamamlanması ile ulaşılmak istenen sonuç “Çalışmanın Amacı” bölümünde, bu amaca ulaşmak için gerçekleştirilecek alt amaçlar da “Çalışmanın Hedefleri” bölümünde yer almalıdır. Hedefler mümkün olduğunca sayısal olarak ifade edilmeli ve zaman belirtilmelidir. Bu bölümde aşağıdaki alt bölümlere yer verilmelidir:
3.1. Çalışmanın amacı
3.2. Çalışmanın hedefleri

4.Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Projede, hangi yöntemin ve nasıl kullanıldığı kısaca açıklanmalıdır.
4.2. Plan
Çalışma planı,  proje takvimi,  görev dağılımı,  hangi faaliyetlerin nasıl belirlendiği bu bölümde açıklanmalıdır. Aşağıdaki örnek tablo, projenin kapsamına ve ihtiyacına göre geliştirilebilir. Tablodaki “Sorumlu” bölümüne isim yazılmayarak sadece görev ya da unvan yazılmalıdır.
  Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Açıklamalar
Faaliyet 1        
Faaliyet 2        
…………….        

5.Uygulama
5.1. Çalışmanın uygulanması
Proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar akıcı bir anlatımla,  çalışma planına uygun biçimde kronolojik olarak açıklanmalıdır.
5.2. İzleme ve değerlendirme
Projenin nasıl izlendiği, değerlendirildiği ve izleme-değerlendirme sonuçlarından nasıl yararlanıldığı bu bölümde anlatılmalıdır.

6. Sonuçlar
6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
Bu bölümde, öğrenci,   öğretmen,   veli,   idareci ve diğer paydaşlara sağlanan katkı ve faydalardan bahsedilirken sayısal veriler ve somut ifadeler kullanılmalıdır. Projenin amaç ve hedeflerine ne düzeyde ulaşıldığı sayısal verilerle ifade edilmelidir. Örneğin; “Projenin …………….. hedefine ulaşılmıştır” ya da “…………………. oranı  %23’ten  %17’ye düşmüştür”,  “……………………. ortalaması 74’ten 81’e yükselmiştir” gibi ifadelerden mümkün olduğunca yararlanılmalıdır.
6.2. Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik
Çalışmanın diğer okul ve kurumlar için uygulanabilirliği, yerel ya da ulusal düzeyde yaygınlaştırılabilirliğinden bahsedilmelidir.


TEBA PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
TEBA’ya yüklediğiniz projeler, proje ekibi tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. Bu ölçütlere uymayan projeler onaylanmayacaktır. Onaylanmama nedeni yönetim panelinizde görüntülenecektir. Gerekli düzeltmeleri yaptığınızda, projeniz tekrar değerlendirmeye alınacaktır.
 
BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP