Proje Detay

ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ PROJESİ (MEB)


ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ PROJESİ (MEB)

ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ PROJESİ (MEB)

""
  • PROJE TÜRÜ : Bakanlık Projeleri
  • PROJE KATEGORİ : Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik çalışmalar
  • HEDEF KİTLE : Okul öncesi,1. Sınıf
  • PROJE SAHİBİ : İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
  • BAŞLANGIÇ TARİHİ : 29.05.2017

Çalışmanın Uygulandığı Okul

Proje Fotoğrafları

ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ PROJESİ (MEB) ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ PROJESİ (MEB) ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ PROJESİ (MEB) ENGELİ OLAN ÇOCUKLAR İÇİN KAPSAYICI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ PROJESİ (MEB)

Çalışmanın Özeti

Her çocuk gibi engeli olan çocuklar da becerilerini geliştirip düşlerini gerçekleştirmek için kaliteli eğitime ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda engeli olan çocukların topluma verebileceği pek çok katkı bulunmaktadır. Onlara erken yaşlarda kapsayıcı eğitim hizmetinin sunulması, potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında kilit bir rol oynayacaktır.Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF’in işbirliğinde uygulanacak uluslararası fon kaynaklı bir projedir.

Çalışmanın Özgünlüğü

Dünyanın büyük bölümünde engeli olan çocukların görünmezliği sürmektedir. Bu çocuklar, okula gitme olasılıkları en düşük, şiddet, istismar, sömürü ve ihmale en açık çocuklardır. Çoğu durumlarda bu çocuklar gözlerden kaçırılmakta, kurumlara yerleştirilmekte ya da ağır sosyal damgalanma kaygısı veya özel bakımın yüksek maliyeti nedeniyle öylesine terk edilmektedir. Çeşitli olumsuzluklara zaten açıkken, yoksulluk, cinsiyet, azınlık olma ve çatışma gibi etkenler bu çocukların durumunu daha da ağırlaştırmaktadır. Sonuç, engeli olan çocukların dünyanın en marjinal ve savunmasız insanları arasında yer almalarıdır. Her çocuk gibi engeli olan çocuklar da becerilerini geliştirip düşlerini gerçekleştirmek için kaliteli eğitime ihtiyaç duymaktadır. Aynı zamanda engeli olan çocukların topluma verebileceği pek çok katkı bulunmaktadır. Onlara erken yaşlarda kapsayıcı eğitim hizmetinin sunulması, potansiyellerinin ortaya çıkarılmasında kilit bir rol oynayacaktır. Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi, Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ve UNICEF’in işbirliğinde uygulanacak uluslararası fon kaynaklı bir projedir. “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, “Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, “Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü” ile “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” da projenin paydaşları arasında yer almaktadır.

Çalışmanın Amacı

Proje engeli olan çocukların erken çocukluktan 1. sınıfın sonuna kadarki süreçte kaliteli kapsayıcı eğitim yoluyla sosyal yaşama katılımlarına katkı sağlamayı, uzun vadede istihdam edilmelerini, ekonomik ve sosyal yaşama erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Çalışmanın Hedefleri

Projenin hedef grupları toplamda 90 pilot okuldan yaklaşık 1180 çocuk (bunların 180´i engelli çocuklar olmak üzere) (3-7 yaş arası), 1180 aile/bakıcı ve 1000 eğitim personelinden (erken çocukluk eğitimi ve 1. sınıf öğretmenleri, okul yöneticileri ve rehberlik öğretmenleri) oluşmaktadır. Proje ile sadece engeli olan çocuklar ve bu çocukların ailelerine değil, aynı zamanda tipik gelişim gösteren çocuklar ve bu çocukların ailelerine ulaşmak da hedeflenmektedir. Bu sayede engeli olan bireylerin toplumda kabullenilmeleri yönünde farkındalık kazandırılacaktır.

Çalışmanın Uygulanması

29 Mayıs 2017’de protokolleri imzalanan ve 36 ay sürecek olan proje ile Türkiye’de engeli olan çocukların erken çocukluk eğitimindeki sayısının arttırılması amaçlanmakta, toplum genelinde olumlu tutum değişikliği için de katalizör işlevi görmesi beklenmektedir. Engeli olan bireylerin karşılaştıkları sorunların üstesinden birlikte gelmeyi hedefleyen bu proje, Antalya, Bursa, Konya, İzmir, Gaziantep ve Samsun illerinde uygulanacaktır. Bu illerin seçilmesinin nedeni, kaynaştırma eğitimi alan 3-7 yaşlarındaki öğrenci oranının bu illerde en yüksek düzeylerde olmasıdır. Kapsayıcı eğitim çatısı altında yer alan çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini ilerletmeye yönelik projeye 90 okul katılacaktır.

İzleme ve Değerlendirme

Proje, önümüzdeki üç yıl boyunca erken çocukluk eğitimine katılan engeli olan çocuk sayısını artırmayı hedeflemektedir. Proje kanıta dayalı verileri kullanarak kapsayıcı eğitim hakları, olanakları ve okul-aile işbirliğinin önemi konusunda ailelerin, çocuk bakımından sorumlu olanların, karar alıcıların ve toplum önderlerinin farkındalık düzeyini artırma amacını taşımaktadır. Proje ayrıca öğretmenleri, okul yöneticilerini ve diğer eğitim personelini kapsayıcı eğitim ortamlarını geliştirip yaygınlaştırma açısından gerekli temel bilgi ve becerilerle donatacaktır.

Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi

Sonuç 1: Kapsayıcı eğitim kapsamındaki tüm çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri iyileştirilecektir. Sonuç 2: Engeli olan çocukların (3-7 yaş arası) ailelerinin ve bakıcılarının kapsayıcı eğitim hakları, imkânları ve okul-aile iş birliğinin önemi hakkındaki farkındalıkları arttırılacaktır. Sonuç 3: Karar vericilerin, engelli olmayan çocukların aileleri ve bakıcılarının, engelli çocukların kaliteli kapsayıcı eğitim alma haklarına ilişkin farkındalıklarının artırılması ve bu konuda destekleri sağlanacaktır. Sonuç 4: Öğretmenlere, tüm çocuklar için (3-7 yaş arası) kaliteli kapsayıcı eğitim sunabilecekleri şekilde bilgi ve beceriler kazandırılacaktır.

Dokümanlar

Proje Etkinlikleri

Henüz bu proje için etkinlik eklenmemiştir.


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP