Page 6 - E-DERGİ MART 02
P. 6

EDİTÖR

            Editör

                      ursa, bir milletin Selçukludan sonra yeni-       önce, Ulu Cami’nin imamı iken kaleme almıştır.
                   Bden büyümeye başladığı yerdir ve üç kı-           Ahmet Hamdi Tanpınar “Beş Şehir” adlı eserin-

                   taya yayıldığı kaynaktır. “Osmanlı’nın ihtişamlı       de Bursa’ya olan hayranlığını: “Bursa’ya birkaç
                   tarihine tutulan bir ayna” olarak görülen Bursa;       defa gittim ve her defasında kendimi daha ilk
                   kurulduğundan bu yana farklı kültür ve mede-         adımda bir efsaneye benzeyen bir tarihin içinde

                   niyetlere ev sahipliği yapmıştır.              buldum. Zaman mefhumunu adeta kaybettim
                   Bursa, öyle bir şehirdir ki Türk edebiyatının pek      ve daima, bu şehre ilk defa giren ve onu yeni

                   çok yazar ve şairinin eserlerinin ilham kaynağı       baştan bir Türk şehri olarak kuran dedelerimi-
                   olmuştur.                          zin yaşayışlarındaki halis tarafa hayran oldum.”

                   Bursa’nın konu edildiği önemli eserlerin yazar-       cümleleriyle ifade eder. Ayrıca, “Bursa’da Za-
                   larından biri olan Evliya Çelebi, “Seyahatna-      man” şiirinde şehir izlenimlerini zamandan ve
                   me”sinin ikinci cildinde, İstanbul’dan sonra ilk       mekândan azade olarak kelimelerle resmeder.

                   olarak geldiği bu muazzam şehri uzun uzun an-        Bursa’ya olan sevgisini ve hayranlığını kelime-
                   latır. “Bir ruhaniyetli şehr-i kadimdir. Velhasıl      lere dökmüş mutlaka hatırlamamız gereken
                   Bursa demek, sudan ibaret bir kelamdır.” ifa-        daha pek çok edip vardır. Bursa, daima sevilen

                   deleriyle nitelendirdiği Bursa’nın ârifler mekânı      ve hayranlık uyandıran bir şehir olmuştur. Belki
                   olarak gördüğü kahvehanelerinden, çeşmele-          de Hasan Ali Yücel’in “Her Türk biraz Bursa’da
                   rinden, yılın her gününe bir tane düşecek ka-        doğar, onun için Bursalı olmayan Türk yoktur.”
                   dar bol olan mesire yerlerinden bahseder.          sözü, şehri görenler tarafından şehre duyulan

                   Süleyman Çelebi, Vesiletüūn-Necât ya da bil-         sevgi ve hayranlığın sırrını saklar.

                   diğimiz adıyla Mevlid adlı eserini bundan 613 yıl
         6

      6 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11