Page 6 - 11 YAYIN-EYLÜL2023 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 6

EDİTÖRDEN                                                                                                                                                    EDİTÖRDEN

               Editörden
                KIYMETLİ OKURLAR;                                                                       / bursailmem16            bursa.meb.gov.tr                   dını Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı           e-Dergimizde Eylül 2023 sayısında; Bursa’da
                A romanından alan, Bursa İl Millî Eğitim            YKS’ye giren ve Tercih Danışmanlık hizme-

                Müdürlüğü olarak yayınladığımız 81 Çalıku-            tinden yararlanan öğrencilerimizin heyeca-
                şu-BURSA adlı e-dergimizin 11. sayısını siz-             nına ortak olurken, İl Müdürümüz Dr. Ahmet

                lerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.              Alireisoğlu’nun okulların yeni eğitim öğretim

                e-Dergimizin bu sayısında yine Bursa İl Millî             yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği

                Eğitim Müdürlüğümüzün çatısı altında yer             okul ziyaretlerini görebileceksiniz.
                alan ve eğitim ailemizin iş birliği içinde yü-            Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Müdürlü-

                rüttüğü çalışmaların bazılarını sizlerle payla-            ğümüz arasında imzalanan iş birliği proto-
                şacağız.                               kolünün detaylarını görebileceğiniz e-der-

                                                   gimizde, ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’
                İlimizde ağırlama fırsatı bulduğumuz Özel
                Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdü-              projesiyle bahçeleri yüzme eğitim merkez-

                rümüz Doç. Dr. Mustafa Otrar’ın okullarımıza             lerine dönüşen okullarda öğrencilerimizin
                gerçekleştirdiği ziyaretlerin yer aldığı e-der-            neşesine şahit olacaksınız.

                gimizde; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetle-              e-Dergimizin yayımlamasında emeği geçen-
                ri Genel Müdürlüğümüz tarafından ilimizde             lere teşekkür ediyor, bir sonraki sayımızda

                düzenlenen ‘Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin              buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
                Güçlendirilmesi Projesi Mükemmeliyet Mer-
          6
         6      kezi Modeli Hazırlama Çalıştayı hakkında bil-                                                                                                                            7
      6 6         gi sahibi olacaksınız.                                                                                                                                           7 7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11