Page 7 - 11 YAYIN-EYLÜL2023 81 ÇALIKUŞU BURSA
P. 7

EDİTÖRDEN                                                                        EDİTÖRDEN

 Editörden
 KIYMETLİ OKURLAR; / bursailmem16            bursa.meb.gov.tr dını Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu adlı  e-Dergimizde Eylül 2023 sayısında; Bursa’da
 A romanından alan, Bursa İl Millî Eğitim  YKS’ye giren ve Tercih Danışmanlık hizme-

 Müdürlüğü olarak yayınladığımız 81 Çalıku- tinden yararlanan öğrencilerimizin heyeca-
 şu-BURSA adlı e-dergimizin 11. sayısını siz- nına ortak olurken, İl Müdürümüz Dr. Ahmet

 lerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.  Alireisoğlu’nun okulların yeni eğitim öğretim

 e-Dergimizin bu sayısında yine Bursa İl Millî  yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği

 Eğitim Müdürlüğümüzün çatısı altında yer  okul ziyaretlerini görebileceksiniz.
 alan ve eğitim ailemizin iş birliği içinde yü- Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Müdürlü-

 rüttüğü çalışmaların bazılarını sizlerle payla- ğümüz arasında imzalanan iş birliği proto-
 şacağız. kolünün detaylarını görebileceğiniz e-der-

 gimizde, ‘Neşeli Havuzlar Mutlu Çocuklar’
 İlimizde ağırlama fırsatı bulduğumuz Özel
 Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdü- projesiyle bahçeleri yüzme eğitim merkez-

 rümüz Doç. Dr. Mustafa Otrar’ın okullarımıza  lerine dönüşen okullarda öğrencilerimizin
 gerçekleştirdiği ziyaretlerin yer aldığı e-der- neşesine şahit olacaksınız.

 gimizde; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetle- e-Dergimizin yayımlamasında emeği geçen-
 ri Genel Müdürlüğümüz tarafından ilimizde  lere teşekkür ediyor, bir sonraki sayımızda

 düzenlenen ‘Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin  buluşmak üzere iyi okumalar diliyoruz.
 Güçlendirilmesi Projesi Mükemmeliyet Mer-
 6 6 kezi Modeli Hazırlama Çalıştayı hakkında bil-                                                   7

 6 6 gi sahibi olacaksınız.                                                                  7 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12