Page 6 - E-DERGİ OCAK 01
P. 6

ÇALIKUŞU
                      Editör’den Kıymetli Okurlar,               öğretmen olarak gönderir. Bursamızın güzel köyü Zey-                              illî Eğitim Müdürlüğü olarak  yayınladığımız
                                                    nilerden iz düşümleri romanda yer alır.
                           Me-dergi, 81 Çalıkuşu-BURSA adı ile yayına gir-
                           miştir.
                                                    Çalıkuşu nedir? Çalıkuşunu bugün hâlâ bizlere telaf-
                                                    fuz ettiren ne? Hepimizin dimağında Çalıkuşu sadece
                           İki ayda bir yayınlayacağımız dergimizin adı Reşat Nuri
                           Güntekin’in aynı adlı romanından yola çıkılarak veril-
                                                    değil. Çalıkuşu bizler için memleket demek, çalıkuşu
                           miştir.
                                                    ideal demek. Çalıkuşu; aklın gücünü, şefkatin dokunu-
                                     Reşat Nuri Güntekin, 1913 yı- İstanbul’dan Zeynilere öğretmen olarak gelen Feride
                                     lında şimdiki adı Bursa Erkek  şunu, sevginin dilini işine katan, evlatlarını aydınlık bir
                                     Lisesi olan Bursa Sultanisi’nde  istikbale hazırlayan öğretmen demek. Fedakarlık, sev-
                                     Fransızca öğretmenliği görevi- gi, mesleğe adanmışlık demek.
                                     ne atanır. Uludağ’ın eteklerin- Türk Milletinin millî ve ahlaki değerlerini öğrencilerine
                                     deki Zeyniler’e teftiş için giden  kazandıran ve milletin geleceğinin inşasını oluşturan,
                                     yazar, bu köyden özellikle de  her zaman olduğu gibi bugün de büyük başarılara ön-
                                     köyün girişinde yer alan Seyir- cülük eden öğretmen ve öğrencilerimizin ve tüm eği-
                                     tepe’den çok etkilenir. Çalıku- tim ailesinin başarı hikâyelerine dergimizde yer verdik.
                                     şu romanını burada yazmaya   “Çalıkuşu” romanını yazarken Reşat Nuri Güntekin’e
                                     karar verir.         ilham veren tarihin kültürle harmanlandığı kadim baş-
                                     Söylenen odur ki kitabını ya- kent Bursa’da eğitimde gerçekleşen gelişmeleri an-
                                     zarken köyün küçük çocukları  lattık. Öğrencilerimizin sadece şehrimizde değil; Tür-
                                     yazarımızın etrafını sararmış.  kiye’de hatta Dünya’da aldığı ödülleri sizin beğeninize
                                     Bu çocukların arasında özel- sunduk. Gerçekleştirilen projelerin çıktılarıyla sizleri
                           likle bir çocuk, yazarımızın dikkatini çok çekermiş.  tanıştırdık.
                           Ağaçların tepesine çıkan, daldan dala atlayan, oradan  Bursa’da eğitimdeki başarı hikâyelerini anlatmaya, öğ-
                           oraya koşan Feride’ye “Çalıkuşu” adını veren yazarımız  retmenlerimizi ve öğrencilerimizi sizlerle buluşturma-
                           için bu çocuk, eserinin esin kaynağı olmuş. Yine bir  ya iki ay sonra yayımlayacağımız e- dergimizde devam
                           rivayete göre Reşat Nuri Güntekin, “Çalıkuşu” romanın  edeceğiz.
                           başkahramanına romanını yazarken ağaçların arasın-
        6                  dan kendisini izleyen Feride’nin adını vermiştir. Roma- İyi okumalar diliyoruz. Dergimizde yer alan değerli ça-
                           nında, Feride’yi İstanbul’dan Bursa’nın Zeyniler Köyü’ne  lışmaların takip eden herkese faydalı olması dileğiyle
     6 6                                             bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11