Bursa İl Enerji Yönetim Birimi

5627 Enerji Verimliliği Kanununun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasıdır.

Bu Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsar.

Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan enerji tüketiminin azaltılması "Enerji Verimliliği" olarak ifade edilir.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa 7inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendine, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğinin, 6ncı maddesinin birinci fıkrasına, MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 2010/18 numaralı genelgesine ve 2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesine dayanılarak Enerji kaynaklarının ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak üzere yürütülen eğitim, etüt, ölçüm, izleme, plânlama ve uygulama faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla İl Enerji Yönetim Birimi Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınarak Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 17.04.2017 tarihinde oluşturulmuştur.

İl Enerji Yönetim Birimi okul/kurum binalarında; mimarî tasarım, mekanik tesisat gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projeleri ve Enerji Kimlik Belgesinin hazırlanması, bina kontrolleri ve denetim faaliyetlerinin yapılması, enerji ihtiyacının kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması, il genelindeki bina envanterinin oluşturulması ve güncel tutulması, enerjinin uzaktan takibi ve otomasyonu, okullardaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Enerji Verimliliği Projesi
Bursa Millî Eğitim Bakanlığı

Eğitimlerimiz

Yıldırım Kaymakamlığı AB Proje Ofisi bünyesindeki Enerji Yönetim Birimi personeline yönelik, enerji kullanım ve tüketiminde hedef ve amaçlara ulaşılmasını sağlamak amacıyla aşağıdaki eğitimler gerçekleştirildi.

 • Enerji Yöneticisi Eğitimi
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi
 • ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi
 • ISO 14064 Sera Gazı Emisyon Eğitimi
 • Server ve Ağ Güvenliği Eğitimi
 • Yeşil Bina Eğitimi
 • Yeni Binalarda Enerji Verimliliği Eğitimi
 • PMI Uluslararası Proje Yönetimi Eğitimi
 • Baca Gazı Cihazı Emisyon Ölçüm Eğitimi
 • Yenilenebilir Enerji Eğitimi

OFİSTEN KARELER