SCIENTIX STEM EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI


ÇALIŞTAY BAŞARIYLA TAMAMLANDI...

STEM BURSA 2017 DOSYALAR

STEM Eğitimi Nedir? BAKANLIĞIMIZIN YAYINLAMIŞ OLDUĞU STEM EĞİTİM RAPORU DUYURU METNİ VE ÇALIŞTAY PROGRAMI SCIENTIX STEM

BAKANLIĞIMIZIN STEM RAPOR ÖZETİ

Dünyada birçok ülkede ekonomik gelişmenin sürdürülebilmesi için öğrencilere yönelik STEM eğitimine başlanmıştır. Ülkemizin ekonomik gelişiminin sürdürülebilmesi için STEM eğitiminin eğitim sistemimize entegrasyonu çalışmalara başlanması önem arz etmektedir.

Bu Rapor, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan ve STEM eğitimine yönelik akademik geçmişleri bulunan, alanında uzman bir ekip tarafından mevcut kaynaklar taranarak ve konu uzmanlarının, akademisyenlerin ve öğretmenlerin görüşleri alınarak hazırlanmıştır.

Raporda öncelikle STEM eğitimi tanımlanmış, STEM eğitiminin nasıl ortaya çıktığı ve amaçları açıklanmıştır. Ayrıca, yurt dışında başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere çeşitli ülkelerde STEM eğitimiyle ilgili yapılan çalışmalar incelenmiş ve ülkemizde STEM eğitimiyle ilgili durum ortaya konulmaya çalışılmıştır.
 
Raporda ayrıca; ülkemizde STEM eğitimine geçilmesi amacıyla model önerisinde bulunulmuş, STEM Eğitimi Merkezlerinin kurulması, STEM Eğitimi araştırmalarının yapılması, öğretmenlerin STEM eğitim yaklaşımına yönelik olarak yetiştirilmesi, öğretim programlarının STEM’e göre güncellenmesi ve okullarda STEM eğitimi ortamlarının oluşturulması için gerekli ders materyallerinin sağlanması gibi başlıkların altı çizilmiştir. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan STEM eğitimine yönelik öğretmen görüşlerini belirlemek için yapılan araştırmanın sonuçları da paylaşılmıştır.

Raporun değerlendirme kısmında, STEM eğitiminin ülkemiz eğitim sistemine entegrasyonu için yapılması gereken çalışmalarla ilgili değerlendirmeler ve bu değerlendirmelerden yola çıkılarak öneri niteliğinde bir STEM Eğitimi Eylem Planı sunulmuştur. Rapor, Bakanlığımızın ilgili birimlerinin ve paydaşlarının her türlü görüş ve önerilere açık olup gündemde olan müfredat yenileme çalışmalarına katkı sunmayı hedeflemektedir.