BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / Enerji Performans Sözleşmesi

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberinin amacı, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan (yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri veya toplam inşaat alanı 10.000 m2 ve üzeri) kamu binaları için Cumhurbaşkanlığının 15/08/2019 tarih ve 2019/18 sayılı Genelgesi uyarınca 2023 yılı sonuna kadar asgari %15 enerji tasarrufu sağlanabilmesi amacıyla yürütülecek iş ve işlemlerin tanımlanmasıdır. Referans tüketimden asgari %15 tasarruf sağlamak üzere enerji verimliliği önlemleri uygulanır. Uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin ekonomik olarak uygulanabilir olması (aksi belirtilmedikçe basit geri ödeme süresi 10 yıldan kısa olan önlemler) esastır.

Uygulanacak enerji verimliliği önlemlerinin yatırım maliyetleri ilgili kurum ve kuruluşun bütçesi, enerji performans sözleşmeleri veya ulusal/uluslararası projeler aracılığı ile karşılanabilir (5. madde).

Kamu kurum ve kuruluşları, bu rehber kapsamında tanımlanan hedefleri sağlamak amacıyla aşağıda sıralanan enerji yönetim faaliyetlerini ve enerji verimliliği önlemlerini veya etüt çalışmaları ile belirlenen önlemleri bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla maliyet, tasarruf potansiyeli, uygulama kolaylığı, uygulamanın ekonomik ömrü, ekonomik yapılabilirlik gibi kriterleri dikkate alarak önceliklendirelecek ve 2023 yılı sonuna kadar kısmen veya tamamen uygulayacaktır (9. madde).

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmasından, sistemlerin verimli bir şekilde işletilmesinden, uygulamaların takip edilerek tasarruf sağlanmasından ve yatırım maliyetleri ile işletme giderlerindeki değişimler dâhil olmak üzere sağlanan tasarrufların Bakanlığa bildirilmesinden ve izlenmesinden kurum ve kuruluşun harcama yetkilisi sorumlu olacaktır (10. madde).

Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi kapsamında uygulanacak önlemlerin; yatırım planına alınmasından, gerekli bütçe işlemlerinin yürütülmesinden ve tabi olunan satın alma prosedürlerine uygun olarak tamamlanmasından kuruluşun harcama yetkilisi sorumlu olacaktır (11. madde).

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ (EPS)

Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşmedir.

(1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmeleri yapabilir.

(2) On beş yılı aşmayan yıllara yaygın yüklenmeye girişebilirler.

(3) Bu kapsamda gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(4) Enerji performans sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemeler, idarelerin sözleşme konusu enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden gerçekleştirilir.

(5) Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı garanti edilen yıllık tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamaz.

(6) Sözleşme bedeli, uygulamanın ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf miktarına eşit veya bu miktardan yüksek olamaz.

(7) Bu madde kapsamında yapılacak işlerde uygulanacak ihale usul ve esasları, taahhüde uyulmaması halinde uygulanacak cezai şartlara, tasarruf hesaplarına esas referans değerlerinin belirlenmesine, sözleşmeye esas ekonomik ve teknik analizlere, sözleşme süresince yapılacak izleme ve doğrulama faaliyetlerine, enerji performans sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemelere, asgari sözleşme hükümleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir.

ENERJİ PERFORMANSINI İYİLEŞTİRME EYLEMİ (EPIA)

Enerji verimliliğinin doğrulanabilir ve ölçülebilir bir şekilde iyileştirilmesine ve belirli bir hizmete ilişkin enerji tüketiminin doğrulanabilir ve ölçülebilir bir şekilde azaltılmasına yol açan tüm faaliyetleridir.

Faydalanıcı ile, sözleşmenin süresi boyunca ya da sözleşme süresinin bir kısmında doğrulanan ve izlenen bir EPIA'yı sağlayan taraf arasında, ilgili yatırımlar (iş, tedarik veya hizmet) karşılığında, sözleşmede belirtilen enerji verimliliği iyileştirmesi ya da diğer enerji performans kriterleri (ör. mali tasarruflar) oranında ödeme yapılan bir düzenlemedir.

İki veya daha fazla taraf arasında, enerji maliyetlerinde azalma veya belirtilen bir süre içinde yatırımın geri ödemesi gibi belirli sonuçların elde edilmesine dayanan bir sözleşme.

ENERJİ HİZMETLERİ ŞİRKETİ (ESCO)

Nihai müşterinin tesisinde veya binasında enerji hizmetleri sunan veya enerji performansını iyileştirmeye yönelik diğer eylemleri gerçekleştiren ve bunu yaparken, belirli bir finansal risk seviyesini kabul eden (çünkü ödemeler hizmet sunuldukça enerji performansını iyileştirmeye yönelik eylemin tamamlanma derecesine göre tamamen veya kısmen ve üzerinde anlaşılmış diğer performans kriterleri yerine getirildikçe yapılır) bir enerji performans sözleşmesi kapsamında,

Enerji Performansını İyileştirme Eylemleri (EPIA) tasarlayan ve uygulayan firmalar,

EPC'nin "kurum içi" hizmetlerle ilgili avantajları

- Enerji tasarrufu ve daha düşük enerji faturası garantisi,

- Verimlilik projelerinin teknik risklerinin ESCO'ya devredilmesi,

- Ön yatırım yapmadan, modernize edilmiş ve yenilenmiş tesisler kullanma imkânı,

- Dış kaynak kullanmanın avantajları (servis, alt yapı (FTE, tam zaman eşdeğeri), tüm konular için bir irtibat)

- Enerji Performans Sözleşmelerine (EPC), kurum içi hizmetlere kıyasla değer artışı sağlar.

Enerji Performans Sözleşmesi Sunusu (pdf)

EKLER
Ek-1 Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
Ek-2 Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Ekleri
Ek-3 Kamuda Enerji Performans Sözleşmeleri Uygulama Kılavuzu
Ek-4 Sertifikalı Ölçme Doğrulama Uzmanları Listesi
Ek-5 Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü- Temel Kavramlar
EK-6 Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi
EK-7 Referans Enerji Tüketimi ve Tasarruf Bildirim Formatı
Ek-8 TEP Dönüşüm tablosu


BENZER İÇERİKLER

Enerji Yönetim Birimi Yol Haritası

Etüt Teknik Şartnamesi

Şarj İstasyonu Tevsik Belgesi

Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi