İl Stratejik Plan Toplantısı

28.10.2017

FAALİYET ADI: İl Stratejik Plan Toplantısı

FAALİYET AMACI:  2012-2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi doğrultusunda; Enerji alanında ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri takip eden, ülkemizin sahip olduğu kaynakları ve Bursa İL Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumların enerji ihtiyaçlarını tanımlayan, ihtiyaçları azami düzeyde karşılayabilmek için ulaşılması gereken hedefleri belirleyen, enerji yoğunluğunu ve enerji kayıplarını azaltmak, enerji taleplerini ve karbon emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu okul/kurumları yaygınlaştırmak için gerekli yol haritasını kapsayan yenilikçi, katılımcı ve sürdürülebilir bir stratejik plan oluşturmak amaçlanmaktadır.

FAALİYET KAPSAMI5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görev ve yetki alanı içerisinde bulunan okul/kurumlarda enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine, etüt ve projelere, gönüllü anlaşma uygulamalarına, elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları gibi alternatif enerji kullanımının özendirilmesine çalışmalarını  kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI: 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa 7 inci maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendinin 4 numaralı alt bendine, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğinin, 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına, MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nün B.08.0.ETÖ.0.07.04.00/26-010.06-954 sayılı 2010/18 numaralı genelgesine ve 2012- 2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesine dayanılarak yapılmaktadır.

FAALİYET BASAMAKLARI:İl Enerji Yönetimi Birimi İl Stratejik Plan Toplantılarında aşağıdaki faaliyetler ile ilgili çalışmaları yürütür.

 1. 27.10.2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi ve MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nün 2010/18 numaralı genelgesi gereği İl/İlçelerdeki kurum sayısı, bina ve tesis büyüklüğü, yerleşim yeri özelliği gibi durumlar dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğinin, 6 ncı maddesine göre görevlendirilecek enerji yöneticisi sayısının belirlenmesinde, bir enerji yöneticisine düşen sorumluluk alanını, hizmet verilecek okul ve kurumların toplam kapalı alanı 200.000m2 yi geçmemek üzere Genel Müdürlük ile işbirliği yaparak belirlenmesi,
 2. 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğinin 11 inci maddesi ve bu yönergenin 7 nci bölümünde yer alan eğitim ve sertifikalandırma faaliyetleri için Genel Müdürlük ile iş birliği yapılması,
 3. 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi gereği Genel Müdürlük tarafından, kamu kesimine ait enerji yöneticisi görevlendirmek ile yükümlü binalarda enerji verimliliğinin artıtılmasına yönelk tedbirlerin ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere etüt yapılacak okul/kurumların belirlenmesi, süreci takip ederek Genel Müdürlük ile işbirliği yapılması,
 4. 05.12.2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği okul/kurumlara ait Enerji Kimlik Belgesinin alınmasının sağlanması ve Genel Müdürlük ile işbirliğinde bulunulması,
 5. Enerji yönetimi konusunda hedef ve öncelikleri tanımlayan bir enerji politikasının oluşturulması; enerji yöneticisinin veya enerji yönetim biriminin hiyerarşik yapı içindeki yerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanması; bunları yazılı kurallar halinde yayımlamak suretiyle tüm çalışanların ve enerji yönetimi faaliyetleri ile ilgili kişilerin bunlardan haberdar edilmesi,
 6. İl Enerji Verimliliği Birimi ve İlçe Veri Giriş Uzmanları ile enerji politikalarının oluşturulması ve süreç yönetimi amacıyla 2 (iki) ayda bir toplantı, İlçe Enerji Verimliliği Komisyon Başkanı Şube Müdürleri ile de 6 (altı) ayda bir "il staratejik plan" toplantısı yapılması,
 7. Tüketim alışkanlıklarının iyileştirilmesine, gereksiz ve bilinçsiz kullanımın önlenmesine yönelik önlemlerin ve prosedürlerin belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve çalışanların bilgi ve bilinç düzeyini artırıcı eğitim programlarının düzenlenmesi,
 8. Enerji tüketen sistemler, süreçler veya ekipmanlar üzerinde yapılabilecek tadilatların belirlenmesi ve uygulanması,
 9. Etütlerin yapılması, projelerin hazırlanması ve uygulanması,
 10. Enerji tüketen ekipmanların verimliliklerinin izlenmesi, bakım ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 11. Yönetime sunulmak üzere, enerji ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarının, bütçe ihtiyaçlarının, fayda ve maliyet analizlerinin hazırlanması,
 12. Enerji tüketiminin ve maliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve periyodik raporlar üretilmesi,
 13. Enerji tüketimlerini izlemek için ihtiyaç duyulan sayaç ve ölçüm cihazlarının temin edilmesi, montajı ve kalibrasyonlarının zamanında yapılması,
 14. Özgül enerji tüketiminin, mal veya hizmet üretimi ile enerji tüketimi ilişkisinin, enerji maliyetlerinin, işletmenin enerji yoğunluğunun izlenmesi ve bunları iyileştirici önerilerin hazırlanması,
 15. Enerji kompozisyonunun değiştirilmesi ve alternatif yakıt kullanımı ile ilgili imkânların araştırılması, çevrenin korunmasına, çevreye zararlı salımların azaltılmasına ve sınır değerlerin aşılmamasına yönelik önlemlerin hazırlanarak bunların uygulanması,
 16. Enerji ikmal kesintisi durumunda uygulanmak üzere petrol ve doğal gaz kullanımını azaltmaya yönelik alternatif planların hazırlanması,
 17. Enerji kullanımına ve enerji yönetimi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin yıllık bilgilerin her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesi, Genel Müdürlük bünyesinde bulunan Enerji Verimliliği Portalına veri girişlerinin yapılması veya yapılmasının sağlanması.
 18. Toplam ve birim ürün veya fayda başına karbondioksit salınımlarının ve enerji verimliliği tedbirleri ile azaltılabilecek salınım miktarlarının belirlenmesi,
 19. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki ve binalardaki enerji yönetim faaliyetlerinin belgelendirmeye esas olan yürürlükteki ulusal veya uluslararası ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi-Kullanım Kılavuzu ve Şartlar Standardına uygun şekilde yürütülmesi veya yürütülmesinin sağlanması.
 20. Görevlendirilen enerji yöneticilerinin kimlik, özgeçmiş, adres ve iletişim bilgilerinin Genel Müdürlüğe bildirilmesi,
 21. Yapı kullanma izni alınan ve toplam inşaat alanı onbin metrekarenin üzerinde olan kamu kesimi binalarının yapı kullanma izni alınmasını takip eden bir yıl içinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi,
 22. Yapı kullanma izni alınan veya faaliyete geçen hizmet binalarından, kamu kesimi binalarından enerji yönetimi uygulanması, enerji yöneticisi görevlendirilmesi veya enerji yönetim birimi kurulması için altmış takvim günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilmesi,
 23. Enerji yöneticisi değişikliklerinde, görevde bulunanın ayrılmasını takip eden altmış takvim günü içinde yeni enerji yöneticisinin görevlendirilerek Genel Müdürlüğe bildirilmesi,
 24. Kamu kesiminde faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar toplumda enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, Genel Müdürlük ile koordineli olarak tanıtım ve bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlenmesi veya Genel Müdürlük tarafından organize edilen etkinliklere katkıda bulunulması,
 25. Elektrik ve/veya doğal gaz satışı yapan tüzel kişiler, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okul ve Kurum aboneliklerine ait, bir önceki mali yılın tüketim miktarı ve bu miktara karşılık gelen tüketim bedelini içeren bilgilere,  EVeP16 yazılımı ortamında erişilmesinin sağlanması,
 26. Kamu kesiminde enerji tüketiminin azaltılması için çalışanları bilinçlendirmek üzere hizmetiçi eğitim seminerleri düzenlenmesi, çalışanların çalıştıkları yerlerin enerji tüketimi hakkında bilgilendirilmesi,

aa)

 1. Her yıl Ocak ayının ikinci haftasında düzenlenen enerji verimliliği haftası etkinlikleri kapsamında, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okul ve Kurumlarda enerji kültürünün ve verimlilik bilincinin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, Genel Müdürlük ile koordineli olarak tanıtım ve bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlenmesi veya Genel Müdürlük tarafından organize edilen etkinliklere katkıda bulunulması,
 2. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından il çapında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik enerji verimliliği ile ilgili etkinlikler için gerekli tedbirlerin alınması,
 3. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından ilkokul, ortaokul, ortaöğretim ve yaygın öğretim kurumlarında enerji verimliliği kulübü oluşturulması ve kulüp çalışmaları ile öğrencilerin ders yılı içerisinde hazırlayacakları ödev ve projelerde enerji verimliliğiyle ilgili konulara yer verilmesi için gerekli tedbirlerin alınması,
 4. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okul/kurumların yıllık periyodik bakım ve kontrolleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesinin sağlanması,

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar