Faaliyet Takvimi


Takvim Tüm Faaliyetler

TEBA Hakkında

 • PROJE NEDİR, NASIL YAZILIR?
  PROJE NEDİR, NASIL YAZILIR?
  BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
  PROJE NEDİR, NASIL YAZILIR?


  Proje Nedir?
  Proje, önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim oluşturmayı hedefleyen, birbiri ile ilişkili amaç ve hedefleri olan, tanımlı bir bütçesi olan, uygulanması sonucunda ölçülebilir faydaların elde edildiği çalışmadır.
  Belirtilen özelliklerin tümüne sahip olmayan çalışmalar, proje olarak değil iyi uyguma, iyi örnek vb. kategoride değerlendirilir.

  Projenizin sahip olması gerek özellikler nelerdir?
  • Projelerin uygulanacağı yer/yerler belli olmalıdır.
  • Projenin hangi zaman diliminde gerçekleşeceği belirtilmelidir. Her projenin öngörülen bir başlama-bitiş takvimi vardır. Zamanı belli olmayan proje olmaz.
  • Hedeflere ulaşmak için yapılması gereken faaliyetler, bu faaliyetlerin yapılış sırası, nerede, ne zaman, kiminle, ne şekilde gerçekleştirileceği  ile ilgili ayrıntıları içeren proje planı ve takvimi olmalıdır.
  • Proje, uygulama süresi içerisinde ve/veya sonunda belli çıktılar/kazanımlar sağlamalıdır. Bu kazanımlar ölçülebilir nitelikte olmalıdır. (öntest-sontest)
  • Proje daha önce yapılmamış, özgün ve tek olmalıdır.
  • Projenin faydalarının uygulama süresi tamamlandıktan sonra da devam etmesini sürdürülebilir denir. Sürdürülebilirlik, her projede olması gereken bir özelliktir.

  Proje Süreci Nasıldır?
  Proje süreci, proje fikrinin belirlenmesi ile başlar. Proje bir ihtiyaçtan ortaya çıkar. Bu nedenle öncelikli olarak çözüm gerektiren problem belirlenir. Bu problemin çözümüne yönelik ihtiyaç ölçülür (öntest). İhtiyacın ölçülmesi ve konunun sınırlarının belirlenmesi amacıyla alan yazın taraması yapılır. Planlama ve uygulamanın ardından proje çıktıları/kazanımları ölçülür (sontest). Ardından proje raporu yazılır.

  Proje Yazarken Dikkat Edilecek Kurallar Nelerdir?
  Proje yazımında dikkat edilecek kural ve ölçütlerin başında biçimsel düzen gelmektedir. Sitemizde yayınlanacak projelerde, Times New Roman, 11 punto, 1,15 satır aralığı kullanılması, paragraf başlarının soldan girintili, paragrafların iki yana yaslı, tek sütun biçimde düzenlenmesi, başlıklardan sonra boşluk bırakılmaması, aşağıda belirtilenler dışında başlık eklenmemesi, metin içerisinde yer verilecek fotoğrafların görsel bütünlüğü ve anlatımın akışını bozmayacak biçimde olması gerekmektedir.

  Proje Raporu Nasıl Yazılır?
  Proje raporu süreç ve sonuç değerlendirmelerini içeren bir formatta yazılmalıdır. Raporda, proje adı, sloganı, içindekiler, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, öneriler ve kaynaklar bölümler yer almalıdır.

  ÖRNEK PROJE FORMATI
  BAŞLIK (PROJE İSMİ)
  Projenin ismi/başlığı, projeyi anlatacak biçimde, çarpıcı, özgün ve kısa olmalıdır.
  1. Giriş
  Bu bölümde projeye neden ihtiyaç duyulduğu ve proje fikrinin nasıl ortaya çıktığı kısaca anlatılmalıdır. Proje ile ilgili alanyazındaki bilgilere ve benzer çalışmalara değinilerek, çalışmanın ne açıdan özgün olduğu vurgulanmalıdır. Bu kısım bir sayfayı geçmemelidir. Aşağıdaki alt bölümlerden oluşmalıdır:
  1.1. Çalışmanın özgünlüğü
  1.2. Çalışmaya neden ihtiyaç duyulduğu

  2.Problem Durumu
  Projenin problem durumu, en fazla 5-6 cümle ile genelden özele indirgenerek özetlenmelidir.

  3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
  Projenin tamamlanması ile ulaşılmak istenen sonuç “Çalışmanın Amacı” bölümünde, bu amaca ulaşmak için gerçekleştirilecek alt amaçlar da “Çalışmanın Hedefleri” bölümünde yer almalıdır. Hedefler mümkün olduğunca sayısal olarak ifade edilmeli ve zaman belirtilmelidir. Bu bölümde aşağıdaki alt bölümlere yer verilmelidir:
  3.1. Çalışmanın amacı
  3.2. Çalışmanın hedefleri

  4.Yöntem ve Plan
  4.1. Yöntem
  Projede, hangi yöntemin ve nasıl kullanıldığı kısaca açıklanmalıdır.
  4.2. Plan
  Çalışma planı,  proje takvimi,  görev dağılımı,  hangi faaliyetlerin nasıl belirlendiği bu bölümde açıklanmalıdır. Aşağıdaki örnek tablo, projenin kapsamına ve ihtiyacına göre geliştirilebilir. Tablodaki “Sorumlu” bölümüne isim yazılmayarak sadece görev ya da unvan yazılmalıdır.
    Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Açıklamalar
  Faaliyet 1        
  Faaliyet 2        
  …………….        

  5.Uygulama
  5.1. Çalışmanın uygulanması
  Proje kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar akıcı bir anlatımla,  çalışma planına uygun biçimde kronolojik olarak açıklanmalıdır.
  5.2. İzleme ve değerlendirme
  Projenin nasıl izlendiği, değerlendirildiği ve izleme-değerlendirme sonuçlarından nasıl yararlanıldığı bu bölümde anlatılmalıdır.

  6. Sonuçlar
  6.1. Paydaşlara sağlanan katkılar, amaç ve hedeflere ulaşma düzeyi
  Bu bölümde, öğrenci,   öğretmen,   veli,   idareci ve diğer paydaşlara sağlanan katkı ve faydalardan bahsedilirken sayısal veriler ve somut ifadeler kullanılmalıdır. Projenin amaç ve hedeflerine ne düzeyde ulaşıldığı sayısal verilerle ifade edilmelidir. Örneğin; “Projenin …………….. hedefine ulaşılmıştır” ya da “…………………. oranı  %23’ten  %17’ye düşmüştür”,  “……………………. ortalaması 74’ten 81’e yükselmiştir” gibi ifadelerden mümkün olduğunca yararlanılmalıdır.
  6.2. Sürdürülebilirlik ve Yaygınlaştırılabilirlik
  Çalışmanın diğer okul ve kurumlar için uygulanabilirliği, yerel ya da ulusal düzeyde yaygınlaştırılabilirliğinden bahsedilmelidir.


  TEBA PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
  TEBA’ya yüklediğiniz projeler, proje ekibi tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir. Bu ölçütlere uymayan projeler onaylanmayacaktır. Onaylanmama nedeni yönetim panelinizde görüntülenecektir. Gerekli düzeltmeleri yaptığınızda, projeniz tekrar değerlendirmeye alınacaktır.
   
  Detay...
 • İYİ UYGULAMA VE ÖRNEK NEDİR?
  İYİ UYGULAMA VE ÖRNEK NEDİR?
  BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
  İYİ UYGULAMA VE ÖRNEK NEDİR?
   

  Eğitimde iyi uygulama ve örnekler; çerçevesi çizilmiş bir probleme pratik çözüm üretme amacı güden, bu amaç doğrultusunda çeşitli hedefleri kapsayan, planlı çalışmalardır. Bu çalışmaların gerekçesi anlaşılır ve uygulama adımları açıklanabilir olmalıdır.

  Eğitimde iyi uygulama ve örneklerin planlama ve uygulamasında en önemli nokta bir gelişim ve değişim sürecine kaynaklık etmesidir. Bu bağlamada okul ve paydaşlar açısından bakıldığında bir iyileştirme süreci olarak düşünülebilir.

  Çalışmalar, uygulandığı hedef kitlenin çeşitli gelişim alanlarını destekler nitelikte olmalıdır. Paydaşların etkin katılımı gelişimin gözlemlenebilmesi açısından önem taşır.

  İyi uygulama ve örneklerde belirlenen amaç ile ulaşılan sonuç tutarlı olmalıdır. Bu nedenle, seçilen hedefler ölçülebilir olmalıdır. Uygulama sürecinde kullanılan materyaller ve kaynaklar açık bir şekilde ifade edilmeli, planlama ve kullanılan yöntemler belirtilmelidir. Planlama, yapılan faaliyetleri ve sürelerini içeren bir tablo şeklinde sunulabilir.

  İyi uygulama ve örnek çalışma bir başka çalışmadan esinlenilerek yapılmış olabilir. Bu durumda esinlenilen çalışmaya atıfta bulunularak kaynak gösterilmelidir. Uygulanan çalışmanın özgün tarafları da ayrıca belirtilmelidir.

  Yaygınlaştırma kapsamında, çalışmanın başka kurumlarda da uygulanabilirliği değerlendirilmelidir. Farklı koşullarda nasıl uygulanabileceğine yönelik fikirler ifade edilerek çalışmanın diğer kurumlarda yaygınlaşmasına katkı sağlanabilir.

  Uygulanan çalışma ile ilgili deneyim paylaşımlarına yer verilebilir. Paydaşlardan alınan görüşler, çalışmanın anlaşılma ve yaygınlaşmasına destek olacaktır.

   


   
  Detay...
 • TEBA MODÜL KILAVUZLARI
  TEBA MODÜL KILAVUZLARI
  BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
  TEBA MODÜL KILAVUZLARI       

       

       

         Detay...


Tümü...


BURBİS
Eğitim Bilişim Ağı
TEGM Materyal
2023 EĞİTİM VİZYONU
okullaribirlikteacacagiz
uzaktanegitim
Fatih Projesi
İYEP