BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / Şarj İstasyonu Tevsik Belgesi

Şarj İstasyonu Tevsik Belgesi

25/12/2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi a) 7346 sayılı Kanun ile elektrikli araçların şarj hizmeti almasına ilişkin madde hükümleri, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun ilgili kısımlarına eklenmiştir.

Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 2 Nisan 2022 tarih ve 31797 sayılı Şarj Hizmetleri Yönetmeliği 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 11.11.2022 tarih ve 559133 sayılı yazısının Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi, lisansında belirlenen bölgede veya ülke genelinde oluşturduğu veya oluşturacağı şarj ağına bağlı şarj istasyonu kurulması veya işletilmesi, düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu kurdurulması veya işlettirilmesi ile elektrikli araç kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme hak ve yetkisine sahip olur" hükmü bulunmaktadır. Şarj istasyonu kurulum sözleşmesi aşağıdaki eklerde yer almaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun uygulamasına ilişkin açıklamaları içeren 1 Seri No'lu Kanunlar Vergisi Genel Tebliği gereği, Şarj Ağı İşletmecisi Firmalar tarafından şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanan yer dolayısıyla bu kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler kira ödemesi niteliğinde olup, bu ödemeler üzerinden anılan Genel Tebliğin (15.3.2.4) bölümünde yapılan açıklamalar uyarınca vergi kesintisi yapılması da söz konusu olamayacaktır.

213 sayılı kanunun 234. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen "Gider pusulası, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş sayılır" bilgileri ihtiva etmeleri gerekmektedir.

Buna göre; şarj ağı işletmecisi firma tarafından Bursa'daki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerlerde kurulacak olan elektrikli araçlara elektrik enerjisinin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının işletilmesinden elde edilen satış gelirinin belirli oranı üzerinden yer sağlayıcısı olan kamu kurum ve kuruluşuna pay verilmesi, dolayısıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde iktisadi kamu kuruluşu oluşması söz konusu olmayacağı için, Vergi Usul Kanunu kapsamında belge düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda tabi oldukları ilgili mevzuat dâhilinde, yaptıkları işler veya sattıkları mallar için düzenledikleri belgeler (213 sayılı Kanunun 234 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen bilgileri ihtiva etmeleri kaydıyla), mükellefler tarafından 213 sayılı Kanun uygulamasında tevsik edici belge olarak kullanılabilmektedir.

Şarj istasyonu kuracak kurumlar için örnek sözleşme ve tevsik belgesi aşağıdaki eklerde bulunmaktadır. Şarj istasyonlarının kurulmasına muvafakat vermiş kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversiteler eklerdeki belgeleri kullanarak gerekli altyapı kurulumunu yapabilirler.


BENZER İÇERİKLER

2023 Referans Enerji Tüketimi ve Tasarruf Bildirim Formatı

Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri - 2021

Enerji Yöneticisi Sözleşmesi

Yenilenebilir Enerji Tevsik Belgesi