BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / Yenilenebilir Enerji Tevsik Belgesi

Yenilenebilir Enerji Tevsik Belgesi

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 14. maddesi ve 12/05/2019 tarih ve 30272 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretimi Yönetmeliği gereği, üç kamu kurumu KABEV Projesi enerji verimliliği, çatı güneş enerjisi sistemi (GES) uygulaması yapılacaktır.

10/05/2005 tarih ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerji Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 14. Maddesinin 3. fıkrası gereği lisans alma yükümlülüğünden muaf oldukları için yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek elektrik enerjisi ihtiyacının üzerinde olması halinde ürettiği elektrik enerjisinin sisteme verilmesi sonucunda son kaynak tedarikçi şirketince, mevzuat hükümlerince belirlenen fiyattan alınacağı hükmüne bağlanmıştır.

Söz konusu faaliyet nedeniyle Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesinde İktisadi Kamu Kuruluşu oluşmaması hâlinde Vergi Usul Kanunu kapsamında belge düzenleme zorunluluğu bulunmayacağından, bahse konu elektrik satışlarının tabi olduğu mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarınca, faturada bulunması gerekli asgari bilgileri ihtiva edecek, düzenlenecek belgelerle tevsik edilmesi mümkün olmuştur.


BENZER İÇERİKLER

Enerji Yönetim Birimi Yol Haritası

Yeşil Sertifika Bilgi Sistemi

Enerji Yönetimi Bina Bilgi Formu

Şarj İstasyonu Tevsik Belgesi