BİLGİ BANKASI / BİNA / ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ / Enerji Yönetim Birimi Yol Haritası

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanlığı'nın 2019/18 sayılı "Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu" konulu Genelgesi doğrultusunda, kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar en az %15 enerji tasarrufu sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda kamu binalarının anlık enerji tüketimlerinin bir merkezden izlenmesi, yönetilmesi, gerektiğinde müdahale edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması lüzumlu görülmektedir.

AMAÇ

Okul/kurumlarda enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması amacıyla Bursa İl Enerji Yönetim Birimi kurulmasını ve Enerji Yöneticisi görevlendirilmesini ilgili usûl ve esaslara göre düzenlemektir.

KAPSAM

Okul/kurumlarda enerji verimliliğine yönelik hizmetler ile çalışmaların yönlendirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, enerji yöneticileri ile enerji yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarına, enerji verimliliği ile ilgili eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine, etüt ve projelere, gönüllü anlaşma uygulamalarına, elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji kaynakları gibi alternatif enerji kullanımının özendirilmesine ilişkin usûl ve esasları kapsar.

DAYANAK

Yasal dayanaklarda belirtilen görevleri yapmak, hizmet ve uygulamaları takip, kontrol ve koordine organı olarak faaliyette bulunmak üzere sorumluluk ve özellikleri belirlenen; Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İl Enerji Yönetim Birimi kuruldu.

KURULUŞ AŞAMASINDAKİ YASAL MEVZUAT

1. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 7. maddesi.

2. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğinin 8 ve 9. maddesi.

3. Bina Enerji Performans Yönetmeliği'nin 24. maddesi.

4. Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine ilişkin Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrası.

5. MEB Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü'nün B.08.0.ETÖ.0.07.04.00/26-010.06-954 sayılı 2010/18 numaralı Genelgesi'nin 1. maddesi.

6. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının Valilikler bünyesinde enerji yönetim birimi kurulmasına dair resmi yazısı.

7. İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığının Valilikler bünyesinde Enerji Yönetim Birimi kurulmasına dair resmi yazısı.

8. Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ve Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığından görüş talep yazısı.

9. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının, Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ve Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin uygun görüş yazısı.

10. Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi ve Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin kamu kurum ve kuruluşlara Duyurulması Yazısı

11. Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin Bursa Valiliğinden uygun görüş talebi yazısı.

12. Bursa Valiliğinin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığından görüş talep yazısı.

13. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin uygun görüş yazısı.

14. Bursa Valiliğinin, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin uygun görüş yazısı.

15. Merkezi Enerji Yönetim Birimi Yol Haritası

16. Kuruluş Aşamasındaki Resmi Yazılar.

17. Kuruluş ve Görevlendirme Onay Yazısı.

 

 

YÖNERGELERİMİZ

Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi pdf (13 sayfa)
Bursa Valiliği Enerji Yönetim Birimi Yönergesi word (13 sayfa)
Kurum Enerji Yönetim Birimi Yönergesi (12 sayfa)
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Enerji Yönettim Birimi Yönergesi ( imzalı PDF, imzasız PDF, DOCX)
 

YOL HARİTASI

1. Enerji ile ilgili iş ve işlemleri yürütecek, Enerji Yöneticisi, Mühendis, Teknisyen, Teknik Öğretmen ve Öğretmenler görevlendirilir.

2. Görevlendirilen personellerce İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesini hazırlanır.

3. Yönerge Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı'nın uygun görüşlerine sunulur.

4. Onaylanan yönerge tüm okul ve kurumlara duyurulur.

5. Enerji Yönetim Birimi Yönergesine göre alt birimler oluşturulur, İl Enerji Yöneticisi ve diğer Uzman Personeller görevlendirilir.

6. Enerji Yönetim Birimi Yönergesi kapsamında ihtiyaca göre Yönetim Sistemleri Birimi ve İlçe Enerji Yönetim Birimi kurulur. Görevlendirmeler yapılır.

 

 

 

 


BENZER İÇERİKLER

Enerji Performans Sözleşmesi

Kurumlara Ait Enerji Yönetim Birimi Yönergeleri

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu

Enerji Verimliliği Haftası