İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu Toplantıları

11.11.2017

FAALİYET ADI

:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Verimliliği Komisyonu Başkanlarına (İlgili İlçe Milli Eğitim  Şube Müdürü) enerji yönetimi ve verimliliği ile ilgili farkındalık ve bilgilendirme toplantılarının yapılması.

FAALİYET AMACI

:

İlçe MEM En. Ver. Komisyonu Başkanlarını; enerji yönetimi ve verimliliği, okulların/kurumların elektik tesisatlarının uygunsuzluk durumları/çözümleri, fatura kalemlerindeki kapasitif/endüktif tüketimleri ve EVep16 yazılımın kullanımı konularında farkındalık oluşturmak ve bilgilendirme yapmak.

FAALİYET KAPSAMI

:

İl Enerji Birimini, İlçe MEM Enerji Verimliliği Komisyonu başkanlarını (İlgili Şube Müdürü) ve enerji yönetimi ve verimliliği konusunda yapılacak eğitimleri kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 5. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 6. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
 7. Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 8. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 9. Milli Eğitim Bakanlığının 01.03.2010 tarih ve 2010/18 sayılı genelgesi
 10. Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

 

FAALİYET BASAMAKLARI:

 1. İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu Başkanlarına yapılacak toplantının  Valilik olur'u alınarak, toplantı tarihinden en az bir hafta önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi.

FORMLAR-EKLER:

Resmi Olur Yazısı (EK-1)

 1. İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu Başkanları ile (İlgili Şube Müdürü);
 • Enerji yönetimi ve verimliliği,
 • Okulların/Kurumların elektrik tesisatlarında sık rastlanan aksaklıklar ve çözüm önerileri,
 • Okullarda/Kurumlarda aktif, endüktif ve kapasitif elektrik enerjisi tüketimleri, ceza diye tabir edilen endüktif (KVArh) veya kapansitif (KVArh) tüketimler ve kompanzasyon panosu kurulumu ve takibi süreci,
 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrollerin önemi ve bu kontrollerin yetkili firmalara  yaptırılmasının gerekliliği,
 • Elektrik Tesisatı bakımlarının ve onarımlarının önemi, yetkili firmalara yaptırılmasının gerekliliği ve bakım onarım sürecinin işleyişi,
 • İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu başkanının (İlgili Şube Müdürü) üyelerinin (İlçe Veri Girişi Uzamanı-VGU, tahakkuk memurunun ve ilçe enerji koordinatörlerinin) sorumlulukları,
 • EVeP16 yazılımının kullanımı ve veri girişi, konularında bilgi alış verişinde bulunuldu ve bilgilendirmeler yapıldı

       FORMLAR-EKLER:

 • Toplantı Gündem Formu (EK-2)
 • Toplantı Tutanağı Formu (EK-3)

  3.İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu Başkanları ile (İlgili Şube Müdürü) yapılan farkındalık ve bilgilendirme toplantısında;

 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı elektrik faturaları İlçe MEM aracılığı ile ödenen (Temel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilkokulu, ortaokulu) hangi okul/kurumlarda kompanzasyon sisteminin kurulması ve takibinin yapılması gerektiğinin reaktif cezasının (endüktif/kapasitif tüketimlerinin sınırlar dışında olan tüketimler) yüksekliğine göre çıkarılması, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre İl Enerji Yönetim Birimi tarafından yetkilendirilen kompanzasyon sistemi kurulumu ve takibini yapacak olan yetkili firmalardan en az üç tanesinden teklif alması, tekliflerin İl Enerji Yönetim Birimince incelenmesinden sonra yaklaşık maliyet komisyonu marifetiyle yaklaşık maliyetlerin çıkarılması ve ilgili Geneler Müdürlüklerden ödenek talebinde bulunulması,
 • Yaklaşık maliyet komisyonu üyelerinin arasında İl enerji Yönetim Biriminden bir personelin bulunması,
 • Kompanzasyon Sisteminin Kurulması ve takibi için gelen ödeneğe göre üyelerinden birinin İl Enerji Yönetim Biriminden olan ihale komisyonu tarafından yetkili firmalara önceden verdikleri tekliflere göre Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilmesi,
 • Yetkili firmalar tarafından, İl Enerji Yönetim Birimi tarafından hazırlanan teknik şartnameye göre yapımı tamamlanan kompanzasyon sistemi ve takibi işinin, İl Enerji Yönetim Birimi personeli tarafından oluşturulan kabul komisyonu tarafından kontrol edilerek teslim alınması,
 • Kompanzasyon sisteminin kurulması ve takibi hizmeti yapılan okulların/kurumların müdürleri teslim alma sırasında, işi yapan yetkili firma ile irtibat halinde olması ve okulda imzalanacak sözleşmeleri çıkararak hazır bulunması, EVeP16 Yazılımında yayınlanan Kompanzasyon Sistemi Kurulması ve Takibi Talimatına göre işlem yapılması,
 • Kompanzasyon sistemi kurulması ve takibi işi sırasında kullanılacak form, fatura vb. belgeleri EVeP16 Yazılımından indirilmesi ve kullanılan form ve belgelerin tekrar EVeP16 Yazılımına yüklenmesi okul/kurum müdürünün sorumluluğunda olduğu,
 • Din Öğretimi Genel, Hayat Boyu Öğren Genel Müdürlüğüne, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurum Müdürlükleri yaptıracakları kompanzasyon sistemi kurulum ve takibi hizmeti için yetkili firmaların ez az 3'ün den teklif alması, teklifleri İl Enerji Yönetim Birimine inceletip onaylattıktan sonra kendi okul/kurum bünyesinde kuracağı yaklaşık maliyet komisyonu marifetiyle yaklaşık maliyetini çıkarması, bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğünden MEBBİS üzerinden belgeye dayalı ödenek talebinde bulunması, kendi okulunda kuracağı ihale komisyonu marifetiyle yapılacak işi yetkili firmaya vermesi, teknik şart nameye göre yetkili firma tarafından bitirilen işin İl Enerji Yönetim Birimi personeli tarafından teslim alınması ve bu maddenin (e) ve (f) bentlerindeki gibi işlem yapılması,
 • Elektrik Tesisatı periyodik kontrollerinin yapımı sırasında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre okul/kurum Müdürlerinin sorumluluğunda olduğu,
 • Elektrik Tesisatı periyodik kontrol raporlarına göre belirlenen eksikliklere/uygunsuzluklara göre İl Enerji Yönetim birimince yetkilendirilen Elektrik Tesisatı Bakım Onarım yetkili firmalarından kamu ihale kanunu hükümlerine göre teklif alınması, Elektrik Tesisatı Bakım Onarım ve Yenileme Talimatına göre iş ve işlemlerin yaptırılması okul/kurum müdürlerinin sorumluluğunda olduğu,
 • Okul/Kurum müdürlüklerinden gelen bilgi belge ve faturaların EVeP16 Yazılımına işlenmesinin ve okul/kurum müdürlerinin yapması gereken iş ve işlemlerin takibinin İlçe Veri Giriş Uzmanı sorumluluğunda olduğu,
 • Okul/kurum müdürlüklerinden ödenmesi için gelen elektrik faturalarının incelenmesi, fatura ödeme gecikme nedenlerinin araştırılması, anlaşılamayan veya tereddüte düşülen konularda ilçe Veri Giriş Uzmanı ile iletişim kurulması, sonuç alınmaz ise İl Enerji Yönetim Birimi ile iletişim kurulması tahakkuk memuru sorumluluğunda olduğu,
 • Okul/Kurum müdürlüklerindeki elektrik sistemleri ile ilgili danışma ihtiyaçları için en yakın İlçe Enerji Koordinatörlerine başvurulması,
 • Kararlarının alınması ve toplantı tutanağının İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayına sunulması

KULLANILAN FORMLAR:

 • İlçe Elektrik Abonelik Listeleri (EK-4)
 • Cezası (endüktif/kapasitif) Yüksek Olan Okul/Kurum Listesi (EK-5)
 • Yaklaşık Maliyet Formu (EK-6)
 • Komisyon Oluşturma Formu (EK-7)
 • Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Talimatı (EK-8)
 • Kompanzasyon Sitemi Kurulması ve Takibi Teknik Şartnamesi (EK-9)
 • Kompanzasyon Sistemi Kurulması ve Takibi Talimatı (EK-10)

 

FAALİYET ADI

:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Verimliliği Komisyonu üyelerine (İlçe Veri Giriş uzmanı ve Tahakkuk Memuru) enerji yönetimi ve verimliliği ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerinin yapılması.

FAALİYET AMACI

:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Verimliliği Komisyonu üyelerine (İlçe Veri Giriş Uzmanı, İlçe Tahakkuk Memuru) enerji yönetimi ve verimliliği, okulların/kurumların elektik tesisatlarının uygunsuzluk durumları/çözümleri, fatura kalemlerindeki kapasitif / endüktif tüketimleri ve EVep16 yazılımın kullanımı konularında farkındalık oluşturmak, işbirliği içinde çalıma yollarının belirlenmesi.

FAALİYET KAPSAMI

:

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Verimliliği Komisyonu üyelerine (İlçe Veri Giriş uzmanı ve Tahakkuk Memuru) enerji yönetimi ve verimliliği konusunda yapılacak eğitimleri kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 5. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 6. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 7. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
 8. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 9. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 10. Milli Eğitim Bakanlığının 01.03.2010 tarih ve 2010/18 sayılı genelgesi
 11. Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
 12. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
 13. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeligi
 14. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 15. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 16. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 17. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 18. Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği
 19. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
 20. Perakende Satış Sözleşmesi
 21. Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
 22. Bağlantı Anlaşması
 23. Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

 

FAALİYET BASAMAKLARI ? FORMLARI - EKLERİ:

 1. İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu üyelerine (İlçe Veri Giriş Uzmanı ve Tahakkuk Memuru) yapılacak toplantının valilik oluru alınarak, toplantı tarihinden en az bir hafta önce İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi.

 FORMLAR-EKLER:

Resmi Olur Yazısı (EK-1)

 1. İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu Üyeleri (İlçe Veri Giriş uzmanı ve Tahakkuk Memuru) ile;
 • Enerji yönetimi ve verimliliği,
 • Okul/kurumların elektrik tesisatlarında sık rastlanan aksaklıklar ve çözüm önerileri,
 • Okullarda/Kurumlarda aktif, endüktif ve kapasitif elektrik enerjisi tüketimleri, ceza diye tabir edilen endüktif (KVArh) veya kapansitif (KVArh) tüketimler ve kompanzasyon panosu kurulumu ve takibi süreci,
 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrollerin önemi ve bu kontrollerin yetkili firmalarına yaptırılmasının gerekliliği,
 • Elektrik Tesisatı bakım onarımlarının önemi, yetkili firmalara yaptırılmasının gerekliliği ve bakım onarım sürecinin işleyişi.
 • İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu başkanının (İlgili Şb.Md.) ve üyelerinin (İlçe Veri Girişi Uzamanı-VGU, tahakkuk memuru ve ilçe enerji koordinatörleri) sorumlulukları,
 • EVeP16 yazılımının kullanımı ve veri girişi,  konularında farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri yapıldı.

        FORMLAR-EKLER:

 • Toplantı Gündem Formu (EK-2)
 • Toplantı Tutanağı Formu (EK-3)

 

 1. İlçe Enerji Verimliliği Komisyonu üyelerine (İlçe Veri Giriş uzmanı ve Tahakkuk Memuru) yapılan farkındalık ve bilgilendirme eğitimlerinde;
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı elektrik faturaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile ödenen (Temel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı anaokulu, ilkokulu, ortaokulu) okullarda/kurumlarda kompanzosyon sisteminin kurulması ve takibinin yapılması gerektiğinin reaktif cezasının (endüktif/kapasitif tüketimlerinin sınırlar dışında olan tüketimler) yüksekliğine göre çıkarılması, Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre İl Enerji Yönetim Birimi tarafından yetkilendirilen kompanzasyon sistemi kurulumu ve takibi yetkili firmalarından en az üç tanesinden teklif alınması, tekliflerin İl Enerji Yönetim Birimince incelenmesinden sonra yaklaşık maliyet komisyonu marifetiyle (Bir üyesi İl Enerji Yönetim Birimi personelinden olan) yaklaşık maliyetlerin çıkarılması ve ilgili Genel Müdürlüklerden ödenek talebinde bulunulması,
 • Kompanzasyon Sisteminin Kurulması ve takibi için gelen ödeneğe göre üyelerinden birinin İl Enerji Yönetim Biriminden olan ihale komisyonu tarafından yetkili firmalara önceden verdikleri tekliflere göre Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre ihale edilmesi,
 • Yetkili firmalar tarafından, İl Enerji Yönetim Birimi tarafından hazırlanan teknik şartnameye göre yapımı tamamlanan kompanzasyon sistemi ve takibi işinin, İl Enerji Yönetim Birimi personeli tarafından oluşturulan kabul komisyonu tarafından kontrol edilerek teslim alınması,
 • Kompanzasyon sisteminin kurulması ve takibi hizmeti yapılan okulların/kurumların Müdürleri teslim alma sırasında, işi yapan yetkili firma ile irtibat halinde olması ve okulda imzalanacak sözleşmeleri çıkararak hazır bulundurması, EVeP16 Yazılımında yayınlanan, Kompazasyon Sistemi Kurulması ve Takibi Talimatına göre işlem yapılması,
 • Kompanzasyon sistemi kurulması ve takibi işi sırasında kullanılacak form vb. belgeleri EVeP16 yazılımından indirilmesi ve kullanılan form, fatura vb. belgelerin tekrar EVeP16 yazılımına yüklenmesi işinin okul/kurum Müdürünün sorumluluğunda olduğu,
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, Hayat Boyu Öğretim Genel Müdürlüğüne, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne, Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okul/kurum Müdürlükleri yaptıracakları kompanzasyon sistemi kurulum ve takibi hizmeti için yetkili firmalardan ez az üçünden teklif alması, teklifleri İl Enerji Yönetim Birimine inceletip onaylattıktan sonra kendi okul/kurum bünyesinde kuracağı yaklaşık maliyet komisyonu marifetiyle yaklaşık maliyetini çıkarması, bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğünden MEBBİS üzerinden belgeye dayalı ödenek talebinde bulunması, kendi okulunda kuracağı ihale komisyonu marifetiyle yapılacak işi yetkili firmaya vermesi, teknik şartnameye göre yetkili firma tarafından bitirilen işin İl Enerji Yönetim Birimi personeli tarafından teslim alınması ve bu maddenin (d) ve (e) bentlerindeki gibi işlem yapılması,
 • Elektrik Tesisatı periyodik kontrollerinin yapımı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre okul/kurum Müdürlerinin sorumluluğunda olduğu,
 • Elektrik Tesisatı periyodik kontrol raporlarına göre belirlenen eksikliklere/uygunsuzluklara göre İl Enerji Yönetim Birimince yetkilendirilen, Elektrik Tesisatı Bakım Onarım yapacak yetkili firmalardan kamu ihale kanunu hükümlerine göre teklif alınması Elektrik Tesisatı Bakım Onarım ve Yenileme Talimatına göre iş ve işlemlerin yaptırılması okul/kurum Müdürlerinin sorumluluğunda olduğu,
 • Okul/kurum müdürlüklerinden gelen bilgi belge ve faturaların EVeP16 Yazılımına işlenmesinin ve okul/kurum Müdürlerinin yapması gereken iş ve işlemlerin takibinin İlçe Veri Giriş Uzmanı sorumluluğunda olduğu,
 • Okul/kurum müdürlüklerinden ödenmesi için gelen elektrik faturalarının, fatura ödeme gecikme nedenlerinin, bağlantı bedellerinin ve güvence bedellerinin incelenmesi, anlaşılamayan veya tereddüt oluşan konularda ilçe Veri Giriş Uzmanı ile iletişim kurulması, sonuç alınmaz ise İl Enerji Yönetim Birimi ile iletişim kurulması tahakkuk memurun sorumluluğunda olduğu,
 • Okul/kurum müdürlüklerindeki elektrik sistemleri ile ilgili danışma ihtiyaçları için en yakın İlçe Enerji Koordinatörlerine başvurulması,
 • İlçe Enerji Veri Giriş Uzmanlarının, İl Enerji Yönetim Biriminden gelen teslim alma komisyonu üyelerine, rehberlik ve denetim yapan enerji yöneticilerine nezaret etmesi,

Kararları alınmış ve toplantı tutanağı ekleri (toplantı sırasında tutulan ve ıslak imzalı olan tutanak ile toplanı katılım imza sirküsü) ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayına sunulmuştur.

 

FORMLAR-EKLER:

 • İlçe Elektrik Abonelik Bilgi Listeleri (EK-4)
 • Cezası (endüktif/kapasitif) Yüksek Olan Okul/Kurum Listesi (EK-5)
 • Yaklaşık Maliyet Formu (EK-6)
 • Komisyon Oluşturma Formu (EK-7)
 • Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Talimatı (EK-8)
 • Kompanzasyon Sitemi Kurulması ve Takibi Teknik Şartnamesi (EK-9)
 • Kompanzasyon Sistemi Kurulması ve Takibi Talimatı (EK-10)

 

FAALİYET ADI

:

Okul/Kurum müdürlerine enerji yönetimi ve verimliliği ile ilgili bilgilendirme ve farkındalık eğitimlerinin yapılması.

FAALİYET AMACI

:

Okul/Kurum müdürlerine enerji yönetimi ve verimliliği, okul/kurumların elektik tesisatlarının uygunsuzluk durumları/çözümleri, fatura kalemlerindeki kapasitif / endüktif tüketimleri, fatura ödeme gecikmeleri ve EVep16 yazılımın kullanımı konularında farkındalık oluşturulması ve işbirliği içinde çalışma standartlarının belirlenmesi.

FAALİYET KAPSAMI

:

Okul/Kurum müdürlüklerinde enerji yönetimi, enerji verimliliği, elektrik tesisatlarındaki uygunsuzlukların belirlenmesi, elektrik tesisatlarının güvenli ve verimli hale getirilmesi, fatura analizlerinin yapılması, fatura ödemelerinde yaşanan gecikme nedenlerinin ortadan kaldırılması, elektrik tesisatlarını kompanze ederek verimli hale getirilmesi faaliyetlerinin usul ve esaslarını kapsar.

FAALİYET YASAL DAYANAĞI

:

 1. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
 2. 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu
 3. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 4. 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 5. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
 6. Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 7. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
 8. Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
 9. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012- 2023)
 10. Milli Eğitim Bakanlığının 01.03.2010 tarih ve 2010/18 sayılı genelgesi
 11. Bursa Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
 12. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
 13. Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 14. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 15. Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 16. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 17. Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik
 18. Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği
 19. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği
 20. Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği
 21. Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

 

FAALİYET BASAMAKLARI:

 1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Enerji Yöneyim Birimi tarafından; okul/kurum müdürlerine yapılacak eğitimlerin planlaması yapılmış, eğitim takvimi çıkarılmış, olur (Valilik) alınmış ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ilk eğitim tarihinden bir hafta önce duyurulmuştur.
 2. Enerji yönetimi ve verimliliği çalışmalarının anlatılması, farkındalık oluşturulması ve sorumlulukların açıklanması için okul/kurum Müdürlerine yapılan eğitimler şu ana başlıklardan oluşmuştur.
 • Enerji verimliliğinin tanımı, amacı, gerekçeleri ve enerji yönetiminin metodolojisi/yöntemi.
 • Okul/Kurumlardaki, elektrik tesisatlarının mevcut durumu (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği vb. yönetmeliklere uygun olma durumu).
 • Okul/Kurumlardaki enerji tüketimleri (aktif, endüktif, kapasitif) ve fatura üzerindeki bilgilerin açıklanması.
 • Okul/Kurumlardaki tesisatların mevcut durumlarının İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereği kontrol edilmesi ve durum tespitinin yapılarak raporlandırılması.
 • Okullardaki/Kurumlardaki elektrik tesisatlarının, yönetmeliklere uygun hale getirilmesi.
 •  Fatura üzerinde endiktif veya kapasitif yazan ve belli bir birim fiyat üzerinden faturalandırılan fatura kaleminin açıklanması ve ceza diye adlandırılan bu fatura kaleminin sıfırlanması.
 • Elektrik abonelik bilgileri, bağlantı anlaşması ve bedelleri, perakende satış sözleşmesi ve güvence bedelleri.
 • Enerji tüketimlerinin online izlenmesi. Otomatik Sayaç Okuma Sistemi(OSOS) ve enerji takibi yapılan okullar/kurumlar.
 • EVeP16 yazılımının tanıtılması, kullanımı, yazılımına bilgi yükleme sorumlulukları.

 

 1. Okul/Kurum Müdürlerine yukarıdaki konu başlıklarında yapılan eğitimlerde aşağıda açıklanan konular üzerinde duruldu, okul/kurum Müdürlerinin sorumlu olduğu belirtildi ve alınan kararlar  tutanak altına alındı.
 • Enerji verimliliğinin tanımı yapıldı, amacı, gerekçeleri ve enerji yönetimi yöntemi/metodolojisi açıklandı.
 • Okul/Kurumlardaki tesisatların, 2012 yılından beri yaptığımız çalışmalardaki tespitlerimize göre yönetmeliklere uymadıkları, örneğin topraklamaların uygun olmadığı, ana pano ve kat tali panolarda kaçak akım koruma rölelerin olmadığı, klima gibi ek cihazların uygunsuz şekilde bağlandığı, uygunsuz ekler alınarak elektrik verildiği, üç fazlı beslemelerde faz dengelerinin bozulduğu, çok fazla kablo eklerinin olduğu ve kabloların açıkta bırakıldığı, öğretmen odası, idareci odaları gibi yerlerde bir prizden birden fazla elektrikli cihazlarının beslendiği, kantin aboneliklerinin ayrı olmadığı ve kantinlerde çok fazla elektrikli cihazlar olduğundan aşırı yüklenmelerin olduğu ve üç faz dengesinin aşırı bozulduğu açıklandı. Ayrıca tesisatların bazı okullarda eski olduğu, zamanla kurulu güçlerinin üstüne çıktığı, akıllı tahtaların okullardaki/kurumlardaki tesisatlara ek yükler bindirdiği açıklandı. Önlemleri almak okul/kurum Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.
 • Sözleşme gücü 9 kW'ın üzerindeki aboneliklerin (okulların/kurumların), enerji tüketimlerini incelediğimizde aktif (kWh), kapasitif (kVArh) ve endüktif (kVArh) şeklinde üç ayrı tüketimin olduğu, bu tüketimlerden endüktif veya kapastif olanın Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 16'ıncı maddesinin (5)'inci fıkrasına göre kurulu gücü 50 kVA' nın altında olanlar; çektikleri aktif enerji miktarının yüzde otuz üç'ünü aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde kapasitif reaktif enerji tüketmeleri halinde; kurulu gücü 50 kVA ve üstünde olanlar ise, çektikleri aktif enerji miktarının yüzde yirmisini aşan şekilde endüktif reaktif enerji tüketmeleri veya aktif enerji miktarının yüzde on beş'ini aşan şekilde sisteme kapasitif reaktif enerji vermeleri halinde, reaktif enerji tüketim bedeli ödemekle yükümlüdür. Endüktif ve kapasitif enerji tüketimleri itibarıyla söz konusu sınırların ikisini birden aşan veya reaktif enerji ölçme düzeneğini kurma yükümlülüğü bulunmasına rağmen kurmayan ya da mevzuat hükümlerine uygun olarak kurmayan müşterilerin ödemeleri gereken reaktif enerji bedeline ilişkin usul ve esaslar Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Kuruma sunulan tarife önerilerinde yer alır. Hükmüne  uygun olması gerektiği açıklandı. Önlemleri almak okul/kurum Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

 

 • Bağlantı sözleşme gücü 9 kW'ın (Kurulu gücü 16 kW) üzerinde olan okul/kurum Müdürleri (c) maddesinde sözü edilen endüktif veya kapasitif tüketimleri yine (c) bendinde yazan yönetmelik sınırlarına çekerek cezadan kurtularak kamu zararı oluşturmamaları gerektiği açıklandı ve sorumlulukları hatırlatıldı. okul/kurum Müdürünün sorumlulukları madde madde açıklandı.
  1.  İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Enerji Yönetim Birimi tarafından yetkilendirilmesi yapılan ve EVeP16 yazılımında isimleri yazan Kompanzasyon Sistemleri Kurulumu ve Takibi yetkili firmaları ile çalışılması gerekiyor. (Daha önce resmi yazı ile bildirildiği hatırlatıldı)
  2. EVeP16 yazılımında yayınlanan yetkili firmalardan (en az üç'ün den) teklif alınacak. Teklif vermek için gelen firma yetkilisi EVeP16 yazılımından kontrol edilecek, bilgileri yazılımda yok ise okul/kuruma alınmayacak. Son iki yılın fatura analizleri firma yetkilisine verilecek. EVeP16 yazılımda yayınlanan Fatura Analizi programı kullanılacak.
  3. Yetkili firma personeli okul/kurumun, kompanzasyon panosu kuracağı yerin veya mevcut panonun fotoğraflarını çekerek ön etüt formunu dolduracak ve teklif verecek.
  4. Yetkili firmalardan alınan teklifler ekleriyle birlikte İl Enerji Yönetim Birimine gönderilecek ve kontrol ettirip onaylatılacak.
  5. Ayrıntılı açıklama için EVeP16 yazılımında yayınlanan talimata bakılması gerekiyor. (Talimat okundu)
  6. Yetkili firma tarafından yapılan işin son kontrolleri ve teslim alınması İl Enerji Yönetim Biriminin personelleri tarafından yapılacak.
  7. Teslim alınan kompanzasyon panosu iki yıl süreyle yetkili firmanın sorumluluğundadır. Bu nedenle iş bitiminde İl Enerji Yönetimi Birimi personellerinin de hazır bulunduğu sırada EVeP16 yazılımında yayınlanan sözleşme üç nüsha halinde çıkarılacak ve karşılıklı imzalanacaktır. Sözleşmenin bir nüshası okul/kurum Müdürlüğünde, bir nüshası yetkili firmada, bir nüshası da İlçe Enerji Verimliliği Komisyonuna gönderilecektir.
  8. İki yıl süreyle kompanzasyon panosunda her hangi bir arıza meydana geldiğinde kurulumu yapan yetkili firmadan başkası kompanzasyon panosuna müdahale etmeyecektir.
  9. Okul/Kurum Müdürleri; Kompanzasyon Sistemleri Kurulumu ve Takibi işinin ödeme işlemlerini kendi iç işleyişlerine göre yapacaklardır. (Ayrıntı talimatla açıklanmıştır)
  10. EVeP16 yazılımı üzerinde yayınlanan formlardan başka form kullanılmayacaktır. Yetkili firmanın imzalaması gereken formlar (işe başlama-bitirme, okula giriş-çıkış, enerji kesme-verme vb) mutlaka imzalatacak ve dosyalanacaktır.
  11. Yetkili firmaya iş yapımı sırasında okul/kurum Müdürü veya görevlendireceği bir yetkili nezaret edecek,
  12. Kompanzasyon Sistemleri Kurulumu ve Takibi İşinde kullanılan form, fatura vb. bilgi belge EVeP16 yazılımına işlenecek ve yüklenecektir.

FORMLAR-EKLER:

 • Alçak Gerilim (AG) Kompanzasyon Tesisi Teknik Şartnamesi (Ek-1)
 • Okul/Kurumlar İle Kompanzasyon Sistemleri Yetkili/Yüklenici Firma Arasındaki Alçak Gerilim (AG) Kompanzasyon Sistemleri Kurulum-periyodik Kontrol Bakım-onarım Hizmet Sözleşmesi (Ek-2)
 • Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü İle Kompanzasyon Sistemleri Yüklenici Firma Arasındaki Alçak Gerilim (AG) Kompanzasyon Sistemleri Kurulum-periyodik Kontrol Bakım-onarım Hizmet Sözleşmesi (Ek-3)
 • Alçak Gerilim (AG) Kompanzasyon Sistemleri Kurulum-periyodik Kontrol Bakım-onarım Talimatı (Ek-4)
 • Müşteri Memnuniyeti Anket Ve Değerlendirme Formları (Ek-5)
 • Ak Gerilim (AG) Kompanzasyon Sistemleri Kompanzasyon Panosu Uygulama Projesi Proje Uygulama Detayı (Ek-6)
 • Alçak Gerilim (AG) Kompanzasyon Sistemleri Kompanzasyon Panosu Uygulama Projesi Formu (Ek-7)
 • Enerji Kesilmesi İstek Formu (Ek-8)
 • Enerji Verilmesi İstek Formu (Ek-9)
 • AG Kompanzasyon Sistemleri Yüklenici Firma Okul/Kurum Giriş Ve İşe Başlama-Bitirme İzin Belgesi Formu (Ek-10)
 • Alçak Gerilim (AG) Kompanzasyon Sistemi Montajını Yapma Ve Devreye Alma Formu (Ek-11)
 • Alçak Gerilim (AG) Kompanzasyon Sistemleri Kompanzasyon Panosu Uygulama Projesi AG Kompanzasyon Panosu Teslim Alma Formu (Ek-12)
 • Kompanzasyon Sistemleri Periyodik Kontrol, Bakım-Onarım Formu (Ek-13)
 • Okul/Kurumların Kompanzasyon Sistemlerindeki Cihazların Arıza Bakım-Onarım Formu (Ek-14)
 • Yıllık Reaktif Güç Kontrol Formu (Ek-15)
 • Kompanzasyon Pano Uygulaması Ön Etüt Formu (Ek-16)
 • Okul / Kurum Elektrik Faturası Analiz Formu (Ek-17)

 

 • Okullardaki/Kurumlardaki elektrik tesisatlarının mevcut durumlarının tespiti, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Enerji Yönetim Birimi tarafından yetkilendirilmesi yapılan ve EVeP16 yazılımında bilgileri yayınlanan, Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol hizmeti yapan yetkili firmalara EVeP16 yazılımda yayınlanan tavan fiyat üzerinden yaptırılması, ödemelerin okulun/kurumun kendi imkânları ile yapması okul/kurum Müdürünün sorumluluğunda olduğu açıklandı. Ayrıntılı açıklama için EVeP16 yazılımında yayınlanan talimata bakılması gerektiği belirtildi. Okul/kurum Müdürlerinin, Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrollerde özellikle dikkat etmesi gerektiği konular madde madde şu şekilde açıklandı.
 1. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol için gelen kişiler EVeP16 yazılımı üzerinde yayınlanan bilgilerden kontrol edilecek. Bilgileri yazılımda yok ise okula/kuruma alınmayacak.
 2. Kontrolleri yapacak yetkili firma, okula/kuruma girerken işe başlama-bitirme, enerji kesme-verme vb. formları imzalayacak ve bir nüshasını okul/kurum Müdürlüğü dosyada saklayacak.
 3. Yetkili firma personeli, okul/kurum Müdürünün veya görevlendireceği bir yetkili nezaretinde tüm tesisatı EVeP16 yazılımı üzerinde yayınlanan, Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Formları ile ( 8 Ayrı form en az 38 sayfa) kontrol edecek ve raporlandıracak.
 4. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol raporu iki nüsha olacak, bir nüshası okul/kurum Müdürlüğünde saklanacak, bir nüshası yetkili firmada saklanacaktır. Bu iş için yetkili firma il ayrıca bir sözleşme imzalanmayacaktır.
 5. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol işinde kullanılan form, fatura vb. bilgi belgeler EVeP16 yazılımına işlenecek ve yüklenecektir.

FORMLAR-EKLER:

 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Hizmet Sözleşmesi (Ek-1)
 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Talimatı (Ek-2)
 • Müşteri Memnuniyeti Anket Ve Değerlendirme Formları (Ek-3)
 • Okulların-Kurumların Elektrik Pano Ve Tesisat Sistemlerinin Periyodik Kontrol Formu (Ek-4)
 • Elektrik Dağıtım Panosu (Ana Pano) Periyodik Kontrol Formu (Ek-5)
 • Elektrik Kat (Tali)panosu-tablosu Periyodik Kontrol Formu (Ek-6)
 • Elektrik İç Tesisat Periyodik Kontrol Formu (Ek-7)
 • Topraklama Tesisatı Periyodik Kontrol Formu (Ek-8)
 • Yıldırımdan Korunma Tesisatı Periyodik Kontrol Formu (Ek-9)
 • Parafudur Tesisatı Periyodik Kontrol Formu (Ek-10)
 • Kompanzasyon Sistemleri Periyodik Kontrol Formu (Ek-11)
 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Enerji Kesme Formu (Ek-12)
 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Enerji Verme Formu (Ek-13)
 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Okula Giriş İşe Başlama-Bitirme Formu (Ek-14)

 

 • Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol yetkili firmalarının düzenlediği Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporlarında belirtilen aksaklıkları/uygunsuzlukları ortadan kaldırmak okul/kurum Müdürünün sorumluluğunda olduğu açıklandı. Bunun için yapılması gerekenler madde madde açıklandı.
 1. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporlarındaki eksikleri gidermek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Enerji Yönetim Birimi tarafından yetkilendirilen Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Yetkili Firmalarından (en az üçünden) teklif alınarak Elektrik Tesisatı Bakım Onarım işi yaptırılacak. Ancak; elektrik tesisatı bakım onarım işinin içinde Kompanzasyon Sistemleri Kurulumu ve Takibi işi var ise bu elektrik tesisatı bakım onarımdan ayrılarak Kompanzasyon Sistemleri Kurulumu ve Takibi Yetkili Firmalarından yukarıda (d) anlatıldığı gibi teklif alınacak ve işlem yapılacak.
 2. Yetkili firma bilgileri EVeP16 yazılımı üzerinde kontrol edilecek, bilgileri yazılım üzerinde yok ise okula/kuruma girmesine izin verilmeyecek.
 3. Yetkili firma ve okul/kurum Müdürlüğü EVeP16 yazılımı üzerinde yayınlanan formların dışında form kullanmayacak ve imzalanması ve saklanması gereken formlar imzalanıp saklanacak. (İşe başlama-bitirme, enerji verme-kesme vb. formlar.)
 4. Elektrik Tesisatı Bakım Onarım teklifi vermek için gelen yetkili firma personeline Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol Raporunu incelemesi için verecek. Yetkili firma personeli raporu ve okuldaki/kurumdaki elektrik tesisatını inceldikten sonra bir teklif verecek.
 5. Yetkili firmalardan alınan teklifler (en az üç) incelenmesi ve onaylanması için İl Enerji Yönetim Birimine gönderilecek.
 6. Elektrik Tesisatı Bakım Onarım ve Kompanzasyon Sistemleri Kurulumu ve Takibi işinin ödeme işlemleri okul/kurum Müdürlerinin sorumluluğunda ve kendi iç işleyişlerine göre yapılacaktır. (Ayrıntılı açıklama EVeP16 yazılımında yayınlanan ilgili talimatta açıklanmıştır. (Talimatın ilgili bölümü okundu)
 7. Yetkili firma tarafından yapılan elektrik tesisatı bakım onarım işi, okul/kurum Müdürlüğü tarafından kurulan teslim alma komisyonu tarafından, yapılan iş ayrıntılı bir şekilde yazılarak tutanak altına alınarak teslim alınacaktır. Gerekmesi veya istenmesi durumda İl Enerji Yönetim Biriminden yardım alınabilecektir.
 8. Yapılan iş sonunda EVeP16 yazılımı üzerinden indirilen sözleşme yetkili firma, okul/kurum Müdürü tarafından karşılıklı üç nüsha halinde imzalanacak, bir nüshası okul/kurum müdürlüğünde, bir nüshası yetkili firmada saklanacak, bir nüshası da İlçe Enerji Verimliliğine gönderilecektir.
 9. Elektrik Tesisatı Bakım Onarım işinde kullanılan form, fatura vb. bilgi belgeler EVeP16 yazılımına işlenecek ve yüklenecektir.

FORMLAR-EKLER:

 • Okul/Kurum ile Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Yetkili Firma Arasında Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Hizmet Sözleşmesi (Ek-1)
 • Bursa İl MEM ile Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Yetkili Firma Arasında Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Hizmet Sözleşmesi (Ek-2)
 • Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Talimatı (Ek-3)
 • Müşteri Memnuniyeti Anket Ve Değerlendirme Formları (Ek-4)
 • Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Ön Etüt Formu (Ek-5)
 • Elektrik Tesisatı Arıza Bakım Onarım Formu (Ek-6)
 • Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Teklif Detay Formu (Ek-7)
 • Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Teslim Alma Formu (Ek-8)
 • Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Enerji Kesme Formu (Ek-9)
 • Elektrik Tesisatı bakım Onarım Enerji Verme Formu (Ek-10)
 • Elektrik Tesisatı Bakım Onarım Okula Giriş İşe Başlama-Bitirme Formu (Ek-11)

4. Elektrik Tesisatı Periyodik Kontrol, Elektrik Tesisatı Bakım Onarım ve Kompanzasyon Sistemleri Kurulumu Ve Takibi işleri sonunda EVeP16 yazılımının ilgili bölümlerinde yayınlanan Anketlerin doldurulması gerektiği ve sorumluluğun okul/kurum  müdüründe olduğu açıklandı.

5. EVeP16 yazılımına nasıl girildiği, nasıl kullanıldığı, hangi tür bilgi belgelerin girilmesi, yüklenmesi gerektiği açıklandı ve sorumluluğun okul/kurum müdüründe olduğu belirtildi.

6. Tüm okul/kurum müdürlerinin; faturaları her ay kontrol etmesi, fatura üzerindeki bilgilerde adres, abone sahibi, abone grubu vb. hatalar, enerji tüketimlerde anormallikler (son ve ilk endeksler kontrol ed

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar