Bakım Sözleşmeleri ve Yıllık Muayene İşlemleri

11.11.2017

FAALİYETİN ADI: Okul/kurumların akredite edilmiş Asansör Yetkili Servisleri ile bakım onarım hizmet sözleşmesi imzalanması ve asansörlerin yıllık muayenelerinin yaptırılması.

FAALİYETİN AMACI: Bursa il Milli Eğitim Müdürlüğü?ne bağlı okul/kurum asansörlerinin, istenilen yeterlilik ve belgelere sahip akredite edilmiş Asansör Yetkili Servislerince bakım ve onarımlarının yapılması ve yıllık muayenelerinin yaptırılması.

FAALİYETİN KAPSAMI: Okul/kurumlar ile Asansör Yetkili Servisleri arasında ?Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okul/kurumlar ile Asansör Yetkili Servisleri Arasındaki Bakım Onarım Hizmet Sözleşmesi? nin hazırlanmasını ve yetkili servisler ile karşılıklı olarak imzalanmasını ve okul/kurum asansörlerinin bu sözleşme şartlarına uygun olarak bakım ve onarımının ve yıllık muayene işlemlerinin yapılmasını kapsar.

FAALİYETİN YASAL DAYANAĞI:

-Asansör işletme, Bakım ve Kontrol Yönetmeliği.

-Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ.

-Asansör Piyasa Gözetimi Denetimi Yönetmeliği.

-Asansör Yönetmeliği.

-Engelliler Hakkında Kanun.

-Kamu İhale Kanunu.

-Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Kanunu.

-İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği.

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Akredite edilmiş asansör firmaları ile okul/kurumları arasında, asansörlerin bakım onarım hizmet şartlarının belirlenerek sözleşme haline getirilmesi ve bu şartlara uygun olarak yapılması için Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Bursa Asansörleri Sanayicileri Derneği (BURSAD) ve Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü temsilcileri ile toplantılar yapılmıştır. Toplantılarda belirlenen şartlar sözleşme metni haline getirilmiştir

2-EVeP16 Yazılım Sistemine akredite edilmiş 25 Asansör Yetkili Servisi ile toplantılar yapılmış ve hazırlanacak olan asansör bakım onarım hizmet sözleşmesinde bulunması gerekli olan şartlar görüşülmüştür. Bu toplantılarda Asansör Yetkili Servislerinin de çekince tereddütleri de dikkate alınarak bir önceki toplantıda oluşturulan sözleşme metnine eklenmiştir.

     Sözleşmenin son hali her iki toplantıya da katılan kurum, kuruluş ve firmaların onayı alındıktan sonra uygulamaya konulmuştur.

NOT:

1-Bu çalışmada ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki Bakım ve Onarım ile ilgili şartlar da dikkate alınmıştır.

2-Asansör işletme Bakım ve Kontrol Yönetmeliğine göre asansörlerin her ay bakımlarının yapılması zorunludur.

3-A Tipi Asansör Muayene kuruluşları, bakım sözleşmesi olmayan asansörlerin muayenelerini yapmadığından Asansörü bulunan okul/kurumlara resmi yazı yazılarak EVeP16 yazılım sistemine akredite edilmiş Asansör Yetkili Servislerinden herhangi biri ile bakım onarım hizmet sözleşmesi imzalamaları istenmiştir.

4-Asansör Yetkili Servisleri ile bakım onarım hizmet sözleşmesi imzalayan okul/kurum müdürlüklerinin, ilçelerinde faaliyet gösteren A Tipi Asansör Muayene Kuruluşları ile iletişime geçmeleri ve asansörlerinin periyodik kontrollerini yaptırmalarını istenmiştir.

NOT:

1-İlçe sınırları içerisinde hangi A Tipi Muayene Kuruluşunun faaliyet gösterdiği ilgili belediyeden öğrenilebilir.

2-Asansör işletme Bakım ve Kontrol Yönetmeliğine göre asansörlerin her yıl periyodik kontrollerinin yaptırılması zorunludur.

3-A Tipi Asansör Muayene Kuruluşları, muayene esnasında bakımcı firma olmadan muayene işlemini yapmamaktadır.

     Yapılan periyodik kontrol sonucunda, A Tipi Asansör Muayene Kuruluşları asansöre ait bilgilerin ve varsa uygunsuz durumların belirtildiği bir kontrol raporu düzenlemekte ve okul/kuruma göndermektedir.

     Yapılan periyodik kontrol sonucunda asansörlere kusur durumunu bildiren etiket yapıştırılmaktadır.

     Etiket Renklerinin Anlamı :

Yeşil Etiket: Asansör güvenlidir, kullanılabilir demektir.

Mavi Etiket: Asansör hafif kusurludur, kullanılabilir ama eksiklikleri 1 (bir) yıl içerisinde giderilmelidir demektir.

Sarı Etiket: Asansör kusurludur, 2(iki) ay içerisinde eksikleri giderilmelidir, bu süre zarfında kullanılmamalı ve eksiklikleri giderilmediği takdirde mühürlenmelidir demektir.

Kırmızı Etiket: Asansör güvensiz demektir, 1(bir) ay içerisinde eksiklikleri giderilmelidir, bu süre zarfında kullanılmamalı ve eksiklikleri giderilmediği takdirde mühürlenmelidir demektir.

NOT:

1-A Tipi asansör Muayene Kuruluşu tarafından gönderilen raporda, asansör genel bilgileri ile ilgili hatalı bilgiler var ise bunlar bildirilerek yeni rapor düzenlenmesi sağlanmalıdır.

2-A Tipi Asansör Muayene Kuruluşları, muayene sonrası 1 hafta içerisinde rapor göndermez ise iletişime geçilerek rapor istenmelidir.

3-Asansör çalışır durumda değil ise, A Tipi Asansör Muayene Kuruluşu asansörü muayene etmemekte ve ?Asansörü Çalışmadığından Muayene Yapılamadığına Dair Tutanak?, doldurarak okula teslim etmektedir.

4-Asansör Yetkili Servisi veya A Tipi Asansör Muayene Kuruluşlardan kaynaklanan sebeplerden dolayı, asansör muayenesi zamanında yaptıramayan okul/kurumlara ek süre verilmiştir.

5-Asansör kabinine yapıştırılan (asansör kimlik numarasının yazılı olduğu) etiketin korunmasının sorumluluğu okul/kurum müdürüne (bina sorumlusu ) aittir.

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar