Mekanik Tesisat Periyodik Bakımları

10.11.2017

FAALİYET ADI:Mekanik tesisat periyodik bakımlarının yaptırılması.

FAALİYET AMACI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda bulunan mekanik tesisat sistemlerininin periyodik bakımlarının yetkili servislerle yapılmasını sağlamak

FAALİYET KAPSAMI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlarda uygulanması

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği-Garanti Belgesi Yönetmeliği, Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

FAALİYET BASAMAKLARI:

1-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince işletme dönemi (ısıtma sezonu) öncesi Eylül-Ekim ayı içerisinde yetkili mekanik tesisat bakım servislerine kazan periyodik bakımının yaptırılması

2-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince işletme dönemi (ısıtma sezonu) ortası Ocak-Şubat aylarında kazan bakımlarının yapılmasının sağlanması

3-Yetkili Mekanik tesisat bakım servisinin okul/kurum kazan bakımının yapılması esnasında okul/kurum yetkilisinin veya yetkilendirdiği kişinin yetkili mekanik tesisat bakım servisine nezaret etmesi

4-Yetkili mekanik tesisat servisi tarafından periyodik bakımı yapılan sistemlere ait periyodik bakım formlarının okul/kurumlarca EVeP16 yazılım sisteminden çıkarılarak, servise doldurtulması ve bir nüshasının okul/kurumdaki dosyasına konulması, bir nüshasının da İlçe Enerji Verimliliği Komisyonuna gönderilmesi.

5-Yetkili mekanik tesisat servislerince bakım öncesi ve bakım sonrası olmak üzere iki kez ölçülen baca gazı ölçüm sonuçlarının okul/kurum yönetimi tarafından yetkili servisten teslim alınması ve EVeP16 yazılımına girilmesi.

6-Periyodik bakımda veya sonrasında meydana gelebilecek arızaların yetkili servislerce giderilerek "Arıza/Bakım Formu"nun doldurup okul/kurum yetkilisine EVeP16 yazılımına girilmek üzere teslim edilmesi

7-Yetkili mekanik tesisat servisince bakımı yapılan ve sonucunda hazırlanan mekanik tesisat ile ilgili teknik raporun  EVeP16 sistemine okul/kurum yönetimince girilmesi.

8-Yetkili mekanik tesisat bakım servislerinin okul/kurumlardaki sorun oluşturan mekanik tesisatlarla (kazan, brülör, genleşme tankı, sirkülasyon pompası, kazan dairesi gibi) ilgili teknik rapor hazırlaması ve yerel imkanlarla çözülebilecek sorunların giderilmesi; yerel imkanlarla çözülemeyen sorunların okul/kurum müdürlüğünce teknik rapora ilgi tutularak çözüm için İlçe Enerji Verimliliği Komisyonuna üst yazı ile gönderilmesi.

9-Yetkili mekanik tesisat bakım servisleri tarafından doldurulan cihaz bilgi formlarının EVeP16 yazılımına girilmesi için okul/kurum yetkilisine teslim edilmesi ve cihaz fotoğraflarıyla birlikte okul/kurum yetkilileri tarafından EVeP16 yazılımına girilmesi.

10-Okul /kurum yöneticisi tarafından yetkili servis ile imzalanan sözleşme ve yapılan bakımlar karşılığı kesilen fatura bilgilerinin EVeP16 yazılım sistemine girilmesi.

 

 

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar