Mekanik Tesisat Periyodik Bakımların Denetimi

10.11.2017

FAALİYET ADI:Mekanik tesisat periyodik bakım hizmetlerinin denetimi.

FAALİYET AMACI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul/kurumlarda bulunan mekanik tesisat sistemlerinin kontrolü, periyodik bakım hizmetlerinin ve yetkili servislerin denetimini yapmak.

FAALİYET KAPSAMI:Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okul ve kurumlar ile mekanik tesisat yetkili servisleri

FAALİYET YASAL DAYANAĞI:5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği- Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu- 2872 Sayılı Çevre Kanunu- Onuncu Kalkınma Planı- Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği- Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği- EPDK Kararları- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik- Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği-Garanti Belgesi Yönetmeliği, Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

FAALİYET BASAMAĞI:

1-Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 14. maddesi ve İl Enerji Yönetim Birimi talimatları gereği yetkili mekanik tesisat servisi ile sözleşme imzalamayan ve işletme dönemi (ısıtma sezonu) öncesi ile ortasında periyodik bakım yaptırmayan okul/kurumların, İlçe Enerji Verimliliği Komisyonlarınca tespiti ve İl Enerji Yönetim Birimi Mekanik Tesisat Birimine bildirilmesi.

2-Periyodik bakım sırasında yetkili mekanik tesisat servislerince bakım öncesi ve bakım sonrası olmak üzere iki kez ölçülen baca gazı ölçüm sonuçlarını EVeP16 yazılımına girmeyen okul/kurumların İlçe Enerji Verimliliği Komisyonlarınca tespiti ve bilgilerin girilmesinin sağlanması.

3-Yetkili servislerin okul/kurumlarda İşletme dönemi ortası bakımı ve baca gazı ölçümü yaparak doldurması gereken "Arıza/Bakım Formu" nun İlçe Veri Giriş Uzmanlarınca takip edilmesi, gerekiyorsa yetkili servis ve okul/kurumların 2. bakım için uyarılması.

4-Yetkili mekanik tesisat bakım servisleri tarafından doldurulan "Cihaz Bilgi Formu"ndaki bilgilerin ve cihaz fotoğraflarının EVeP16 yazılımına girilmesinin İlçe VGU tarafından kontrol edilmesi ve girilmeyen bilgilerin okul/kurum yetkilileri tarafından EVeP16 yazılımına girilmesinin sağlanması.

5-Bursa İl Enerji Yönetim Birimi Yönergesinin uygulanmasının takibi, servis hizmetlerinin yerinde incelenmesi ve mevcut durumun belirlenmesi için Valilik makamının izniyle, ilçelerdeki her türden eğitim kurumundan birer örnek okulun onaylı komisyon marifetiyle incelenerek "Enerji Yönetimi Rehberlik ve Denetim Hizmetleri Formu" nun doldurulması; sonucunda okul/kurumlar bazında düzenlenen raporların varsa eksikliklerin giderilmesi ve bilgi için İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri kanalıyla okul/kurumlara gönderilmesi.

6-İl Enerji Yönetim Birimi mekanik tesisat uzmanları  tarafından mekanik tesisat bakım yetkili servislerine okul/kurum kazan bakımlarında nezaret  edilmesi ve yapılan kazan bakımları ile ilgili formların doldurulmasında yetkili servise rehberlik yapılarak servis denetim formu doldurulması.

7-İlçe VGU tarafından mekanik tesisat sözleşmesi imzaladığı ve periyodik bakımı yapıldığı halde EVeP16 sistemine fatura ve ödeme bilgilerini girmemiş olan okul/kurumların kontrol edilerek, fatura ve ödeme bilgilerini girmelerinin sağlanması.

8-İlçe Enerji Verimliliği Komisyonlarında görevli Veri Giriş Uzmanlarının aylık olarak yapılan İlçe VGU toplantılarına ilçelerindeki okul/kurumların güncel mekanik tesisat verileri ile gelmeleri ve aylık raporlarını mekanik tesisat birimine teslim etmeleri 

 

ÇALIŞMA GÖRSELLERİ

Benzer Çalışmalar