ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULU PROJE-RESİM VE SIFIR ATIK TEMALI TASARIM YARIŞMASI

SIFIR ATIK / ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONULU PROJE-RESİM VE SIFIR ATIK TEMALI TASARIM YARIŞMASI

2019-2020
BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE SIFIR ATIK YARIŞMASI
(PROJE-RESİM-TASARIM)


Yarışma Kategorilerine Göre Katılabilecek Okul Türleri


Yarışma Kategori Detayları

a) Proje Kategorisi

Proje kategorisinde yarışmaya sadece lise öğrenimine devam eden öğrenciler katılabileceklerdir. Diğer eğitim kademelerinde öğrenim gören öğrenciler katılamaz. Hazırlanan projelerin, enerjinin verimli kullanılmasına, enerji tasarrufuna, enerjinin üretim ve tüketimi esnasında ortaya çıkan atıkların ve diğer atıkların azaltılmasına ve bu atıkların çevreye vermiş olduğu zararların etkilerini azaltmaya, geri dönüşümlü atıkların yeniden kullanımına yönelik uygulanabilir önerilerden oluşması gerekmektedir. Yapılan proje ile ilgili bir proje raporu hazırlanmalıdır. Bu rapor proje hakkında bilgi vermeli ve benzer projelere ışık tutmalıdır. Rapor bilimsel bir kaynak olduğundan doğruluk temel esastır. Proje raporu; Proje adı, içindekiler, proje özeti, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, kaynaklar ve ekler den oluşmalıdır.Proje Adı: Proje içeriğini vurgulayan tek bir cümleden oluşmalı ve 10 kelimeyi geçmemeli. İçindekiler: Proje başlıklarını ve bu başlıkların bulunduğu sayfaları gösteren listedir.
Proje Özeti: Projeyi tanıtan kısa bir bilgidir. Bunda projenin adı, kısaca amacı, niçin yapıldığı ve hedefi belirtilmelidir. Proje özeti 100-200 kelime arasında olmalıdır.
Giriş: Proje konusu hakkında yapılan araştırmaların, belirlenen sorunların, bu sorunların oluşturacağı olumsuzlukların ve önerilen çözümlerin neler olduğu, yapılan çalışma ile nelerin hedeflendiği belirtilmelidir.
Yöntem: Proje çalışmasının nasıl yapıldığı hangi tekniklerin kullanıldığı, hangi araç ve gereçlerin kullanıldığı belirtilmelidir.
Bulgular: Toplanan veriler, verilere ait analiz sonuçları, bulunmalıdır. Veriler tablo-resim-çizelgeler ile desteklenmelidir.
Sonuç: Proje çalışması ile elde edilen bulgular yorumlanmalı, belirlenen olumsuzlukların sebepleri, çözüm yolları ve öneriler belirtilmelidir. Sonuçlar, sayısal değerler yazılı ve/veya sözlü olarak ifade edilmelidir.
Kaynaklar: Proje sürecinde yararlanılan ve proje raporu içerisinde atıf yapılan tüm kaynaklar listelenir.
Ekler: Metin içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtacağı düşünülen veya çok uzun metinlerden oluşan, çeşitli araştırma bulgularına dayalı çok uzun tablolar, formüller, ayrıntılı deney verileri, bilgisayar programları, anketler vb. EKLER bölümünde verilebilir. Araştırmayı yapmak için alınan yasal izinler, yazışmalar, gerekirse e-posta örnekleri de burada verilmelidir. Eklerin her biri için uygun bir başlık seçilerek metin içerisinde geçiş sıralarına göre "Ek 1., Ek 2..." şeklinde, her biri ayrı bir sayfadan başlayacak şekilde yer almalıdır.

Değerlendirmede; sunum, konunun orjinalliği, hazırlanan proje metninin düzeni, uygulanabilirlik, maliyet ve bilimsellik konuları dikkate alınacaktır.

Tüm ilçelerde ilk üç dereceye giren projeler ödül töreninde aşağıdaki poster dizaynında hazırlanarak sergilenecektir.

b) Resim Kategorisi:

Resim kategorisinde yarışmaya sadece anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrenimine devam eden öğrenciler katılabileceklerdir. Lise öğrenimine devam eden öğrenciler katılamaz. Hazırlanan resimlerin, enerjinin verimli kullanılmasının önemini, enerji tasarrufunun önemini, enerjinin üretimi ve tüketimi esnasında ortaya çıkan atıkların önemini ve ortaya çıkan atıkların azaltılmasının önemini görsel olarak anlatması ve ifade etmesi gerekmektedir. Katılımcılar, çalışmalarını istedikleri resim tekniği (yağlı boya, sulu boya vb.) ile yapabilirler. Resimler istenilen boyuttaki resim kâğıdı vb. ile yapılabilir.

c) Sıfır Atık Temalı Tasarım Kategorisi:

Atıkların kullanılması ile ilgili en iyi tasarım kategorisinde yarışmaya sadece İlkokul ve ortaokul öğrenimine devam eden öğrenciler katılabileceklerdir. Anaokulu ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler katılamaz. Hazırlanacak tasarımlar atık (geri dönüşümlü) malzemelerden oluşmalı ve geri dönüşümü mümkün olan atıkların çöp olmadığını, değerlendirilerek tekrar kullanılabileceğini (süs eşyası, giyim vb.) göstermesi gerekmektedir.

5-Başvuru Şartları:

* Yarışmaya Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda öğrenim gören tüm öğrenciler, öğrenim gördükleri okul türlerinin katılabileceği tüm kategorilerde katılabilirler.

* Yarışmaya her öğrenci okul türüne göre katılabileceği kategorilerden birinden katılabileceği gibi birden fazla kategoriden de katılabilir. Ancak herhangi bir kategoride birden fazla çalışma ile katılamaz.

* Proje kategorisinde hazırlanacak çalışma en fazla üç öğrenci tarafından diğer kategorilerde hazırlanacak çalışmalar yalnızca bir öğrenci tarafından hazırlanabilir.

* Proje kategorisinde her projeye sadece bir öğretmen danışmanlık yapabilir. Danışman öğretmen zorunlu değildir. Bir öğretmen birden fazla projede danışmanlık yapabilir.

* Yarışma kategorilerindeki tüm çalışmaların halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil etmemesi, insanların kişilik haklarına aykırı olmaması, siyaset içermemesi, etnik köken veya bir toplumu karalamaya yönelik içerik bulunmaması, sağlığı tehdit edecek deneyler içermemesi gerekmektedir. Bu durumları içeren çalışmalar yarışmadan elenir.

* Yarışma dili Türkçedir.