SIFIR ATIK

SIFIR ATIK / PROJELER / YEŞİL KARNE

YEŞİL KARNE DEĞERLENDİRME KISTASLARI


Yeşil karne, "Sıfır Atık Uygulama Rehberi" Sıfır Atık Uygulama Plânı kıstaslarına göre "atık yönetimi", "su ve atık su yönetimi", "enerji verimliliği" başlıkları altında somut örnekler EVeP16 (Enerji Verimliliği Portalı) altyapısı kullanılarak Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 2020-2021 eğitim öğretim döneminde I. ve II. kademe devlet okullarında (Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul) enerji verimliliği ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik yürütülecek faaliyetleri kapsar.
Yeşil Karne,
- Atık önleme, azaltma, geri kazanım, su ve enerji verimliliğinden elde edilecek fırsat ve kazanımlar konusunda bilinç oluşturulacak,
- Önleme, azaltma ve geri kazanım yoluyla üretilen atık miktarını düşürmek isteyen okul/kurumlarımıza yol gösterilecek,
- Kamu binalarında oluşan farklı türdeki atıkların (belediye atıkları, ambalaj atıkları, tıbbî atıklar, tehlikeli atıklar, atık pil ve akümülatörler, atık motor yağları, atık sanayi yağları, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ve ömrünü tamamlamış araçlar) ilgili mevzuat gereğince nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili bilgiler verilecek,
- Binalara ait su, enerji tüketimi ve atık oluşumu ile ilgili güvenilir verilerin oluşturulması ve bu verilerin izlenmesi/doğrulanması için uygulama plânları oluşturulacak,
- Enerji, su verimliliği ve atık önleme ile uygulama plânına göre belirlenen kıstaslara göre okullar değerlendirilip, iyi örnekler ödüllendirilecektir.

Yeşil Karne, EVeP16 (Enerji Verimliliği Portalı) bilgi bankası ile geçmişteki enerji tüketimleri üzerinden yapılacak analiz ve değerlendirmeler sayesinde enerji verimliliği alanında sürdürülebilir enerji politikası oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Türkiye ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için sıfır atık prensibi hedef alınarak ve entegre bir yaklaşımla atıkların yönetimi sağlanacaktır.

YEŞİL KARNE DEĞERLENDİRME KISTASLARININ AYRINTILARI
1- Sıfır Atık Ön İnceleme Formu veri girişini 30.09.2020 Çarşamba gününe kadar yapmış olmak.
2- Odak Noktası Ekiplerini belirleyerek Sıfır Atık Modülüne 30.09.2020 Çarşamba gününe kadar işlemiş olmak.
3- Sıfır Atık Yönetim Plânı girişini tamamlayarak 30.10.2020 Cuma günü saat 17:00'a kadar onaylamış olmak.
4- Mekanik Tesisat Yönetim Plânı girişini tamamlayarak 30.10.2020 Cuma günü saat 17:00'a kadar onaylamış olmak.
5- Elektrik Yönetim Plânı girişini tamamlayarak 30.10.2020 Cuma günü saat 17:00'a kadar onaylamış olmak.
6- Su Yönetim Plânı girişini tamamlayarak 30.10.2020 Cuma günü saat 17:00'a kadar onaylamış olmak.
7- Toplanan atıkları yetkili firmalara tutanak karşılığında teslim ederek sistem üzerinde Atık Teslim Tutanağı girişini yapmış olmak.
8- Sıfır Atık Projesi ve Yeşil Karne konularında eğitimler düzenleyerek Sıfır Atık Eğitim Modülü üzerinde kayıt ve onay işlemlerini tamamlamış olmak.
9- 30.11.2020 Pazartesi gününe kadar Mekanik Tesisat (Isı) Bakım Sözleşmesini yapmış olmak. Sobalı ve garanti kapsamında olanlar ile başka okul bünyesindekiler sözleşme girmeme nedenini sisteme işlemiş olmak koşuluyla bu değerlendirme kıstasından muaftır.
10- 2020 yılında su tüketimi verlerine göre günlük kişi başına 5 Litre limit tüketim altında kullanımı olmak.
11- 2020 yılında elektrik kullanım verilerine göre toplam Elektrik Faturası bedelleri ile Reaktif Ceza bedelleri dikkate alındığına; sözleşme gücü 30 kWh üzerindekiler için fatura bedelinin %5'inden, sözleşme gücü 9-30 kWh arasındakiler için fatura bedelinin %10'undan daha az reaktif ceza ödemiş olmak. Sözleşme gücü 9 kWh altındakiler ise muaf kabul edilmiştir.
12- Değerlendirme aşamasında aşağıdaki çalışmalar dikkate alınacaktır.

• Tüm atıkların türlerine göre ve renk kıstasları da sağlanarak, kişi sayıları da göz önüne alınarak ayrı biriktirilip yönetmelik çerçevesinde yönetilmesi,
• Geçici depolama alanı mevcut mu?
• Sıfır Atık Projesi Bilinçlendirme Eğitimi, Sıfır Atık Mavi Projesi
Bilinçlendirme Eğitimleri, Atık Pil Toplama Bilinçlendirme Eğitimleri, Atık Bitkisel Yağ Toplama Bilinçlendirme Eğitimlerinin İlçe Ortalamasının üzerinde olması,
• "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Geri Dönüşebilen Atık (Kâğıt, cam, plastik, teneke vb.) miktarının İlçe Ortalamasının üzerinde olması,
• "Yağını Dökme Geleceğini Kirletme" kampanyasında toplanan bitkisel atık yağ miktarı İlçe Ortalamasının üzerinde olması,
• "Sıfır Atık ile Engelleri Aşıyoruz" kampanyasında toplanan mavi kapak miktarı İlçe Ortalamasının üzerinde olması,
• "Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması" kapsamında toplanan atık pil miktarı İlçe Ortalamasının üzerinde olması,
• Okulda israfın önlenmesine yönelik önlemler almak amacıyla gıda israfını önleme ve bilinçlendirme programlarına katılmak, tek kullanımlık kağıt, plastik bardak, tabak, çatal, pipet vb. malzemelerin kullanımını azaltmak,
• Tekrar kullanılabilir atıkların yeniden kullanılmasını sağlamış olmak,
• Sıfır atık projesi kapsamında geri dönüşüm sergisi düzenlemek,
• Sıfır atık projesi kapsamında pano hazırlamak,
• Okul çapında Sıfır Atık konulu proje çalışmaları yapmak,
• Okul çapında Sıfır Atık konulu yarışma düzenlemek,
• Okul çapında Sıfır Atık konulu panel, münazara vb. düzenlemek,
• Velilere yönelik sıfır atık eğitimi düzenleme,
• İlçe ve İl genelinde çevreci etkinliklere (park, bahçe, sahil, kumsal, mesire yeri gibi halka açık alanların belediyelerle işbirliği yaparak temizlik çalışmalarına) katılmak vb.

13- 2020-2021 eğitim-öğretim yılında EVeP16 sistemindeki verilere göre belirlenen Karbon Salımı neticesinde hesaplanan Ağaç Borcu kadar veya daha fazla ağaç dikimi yapmış olmak.

YEŞİL KARNE İŞ VE İŞLEMLERİ:
Sıfır Atık Projesi kapsamında Müdürlüğümüze bağlı Okul ve Kurumlarda geri dönüşüm atıklarını toplayan, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren okulların başarılı olanlarını tespit edip ödüllendirmek amacıyla Mayıs 2021'de il ve ilçelerde Yeşil Karne Denetim Komisyonları oluşturulacaktır.

Sıfır Atık Değerlendirme Komisyonu, değerlendirmeyi EVeP16'daki (Enerji Verimliliği Portalı) Yeşil Karne İşlemleri - Yeşil Karne Atık İstatistikleri modülündeki 1 Mayıs 2021 tarihine kadar alt yapı bilgilerini kullanarak gerçekleştirecektir

Sıfır Atık uygulama rehberine göre Okul ve Kurumların yapmış olduğu çalışmalar 12 ana başlıkta sistem tarafından ölçülmektedir.

Bunlar;
Sıfır Atık Ön İnceleme Formu, Odak Noktası Ekibi kurulumu, Atık- Elektrik-Su-Mekanik Tesisat Yönetim Plânları, Atık Teslim Tutanağı, Eğitim Faaliyetleri, Isı Bakım Sözleşmeleri, Kişi Başı Limit Su Tüketimi, Kompanzasyon Cezası Limit miktarı ve Dikilen Ağaç Sayısıdır.

Bu kıstasların hepsine sahip olan okullar Yeşil Karne almaya hak kazanan okullardır. Bu okullar Yeşil Karne Kurum Listesinde belirtilmektedir.

Yeşil Karne Denetim Rehberine göre İlçe birincisi, ikincisi ve üçüncüsünün tespit edilmesi amacıyla; Yeşil Karne almaya hak kazanan okullar arasından, kişi başı toplanan atık miktarı ilçe ortalamasının üzerinde olan okulların yerinde denetimleri 1 Mayıs 2021-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında komisyon üyelerince yapılacaktır.

Yeşil Karne Değerlendirme Formu (Ek-1) her komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı doldurulacak ve Değerlendirme Formu Birleştirme Tutanağı (Ek-2) doldurulup tüm formlar İl Millî Eğitim Müdürlüğüne resmi yazıyla 17.05.2021 Pazartesi'ye kadar gönderilecektir.

20 Mayıs 2021 tarihinde toplanacak olan İl Millî Eğitim Müdürlüğü Yeşil Karne Değerlendirme Komisyonunca İlçelerden gelen Değerlendirme Formu Birleştirme Tutanaklarına göre İl birincisi, ikincisi ve üçüncüsü belirlenecektir.

YEŞİL KARNE DEĞERLENDİRME FORMU BİRLEŞTİRME TUTANAĞIYEŞİL KARNE DEĞERLENDİRME FORMU ( 6 SAYFA )