ENERJİ KULLANIMI VE VERİMLİLİĞİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, binalarda ihtiyaç duyulan enerjiyi üretmeye veya saha dışından satın almaya yönelik olarak güvenilir, ekonomik ve kaliteli biçimde kullanımına ilişkin çözümlerin analiz edilmesi ve uygun durumlarda bu kaynaklardan yararlanılması amaçlanmaktadır. Fosil yakıt kullanımının azaltılarak sera gazı salımını azaltmak da diğer bir amaçtır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Yenilenebilir enerji sistemlerine ait çalışma yapılması 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Yenilenebilir enerji teknolojilerinin kurulumu ve kullanımı * 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Saha dışından yenilenebilir enerji satın alınması * 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
TOPLAM 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25 17/25
* İki seçenekten sadece birinden puan alınabilecektir.

Yenilenebilir Enerji Sistemlerine Ait Çalışma Yapılması

Amaç: Fosil yakıtlardan elde edilen enerji miktarını azaltmak üzere kullanılabilecek yenilenebilir enerji teknolojilerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla ekonomik ve çevresel olarak uygunluğunun analiz edilmesi ve yeni enerji verimliliği teknolojilerinin kullanımının özendirilmesi.

Gereklilikler:

  1. Bu kriter kapsamında yenilenebilir enerji kullanımı ve yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulumu ile ilgili fizibilite raporunun hazırlanması.
  2. Binada güneş duvarı, güneş bacası vb. BEP-TR'de enerji performans hesabında yer almayan enerji verimliliği sistemlerinden en az birinin bulunması.

Yöntemler: Fizibilite raporu hazırlanması için; değerlendirilmekte olan binada kullanılabilecek yenilenebilir enerji teknolojileri belirlenmeli, kullanılabilecek yenilenebilir enerji teknolojileri ve sistemleri, bu sistemler aracılığıyla elde edilecek yıllık enerji miktarı, ilk yatırım ve yaşam dönemi maliyetleri, geri ödeme süreleri, arazi kullanımı ve planlama açısından incelenmelidir.

Konunun uzmanı tarafından yapılan incelemelere bağlı olarak yukarıdaki maddeleri ayrıntılı olarak açıklayan fizibilite raporu hazırlanmalıdır.

Binada güneş duvarı, güneş bacası, labirent vb. "Yenilenebilir Enerji Kullanımı" kriterinde hesaplamaya dâhil edilmeyen sistemler uygulanmalıdır. ^

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Kurulumu ve Kullanımı

Amaç: Binada kullanılan enerjinin karşılanması için yenilenebilir enerji kaynaklarından etkin bir şekilde yararlanılması, fosil kaynakların kullanımının azaltılmasıdır.

Gereklilikler: Bu seçenekten puan alınabilmesi için EKV 02 K1 kriterinin yenilenebilir enerji sistemlerine ait fizibilite çalışması yapılması ile ilgili puan alınması zorunludur. Kullanılacak olan yenilenebilir enerji sisteminin seçiminde fizibilite etütleri esas alınarak verimlilik sağlanmalıdır.

Yenilenebilir enerji teknolojilerine örnek olarak; güneş enerjisi sistemleri, rüzgâr enerjisi sistemleri, jeotermal enerji sistemleri, hidro enerji sistemleri, biyokütle ve biyogaz sistemleri verilebilir.

Saha içinden yenilenebilir enerji kullanım oranı dışında kalan enerjinin en az %50'sinin saha dışından karşılanması hâlinde ilave puan alınabilmesi için yenilenebilir enerji alımının en az üç yıllık kontrat ile belgelendirilmiş olması ve Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) Belgesi bulunması gereklidir.

Yöntemler: Alınabilecek puanın hesaplanmasında, BEP-TR ve gerekli hesaplamalar aracılığıyla belirlenen yenilenebilir enerji kullanım oranı kullanılır. Yenilenebilir enerji kullanım oranı BEP-TR ile oluşturulan Enerji Kimlik Belgesinin birinci sayfasında grafik olarak yer almaktadır. Bu oran, binaya entegre veya bina arazisinde bulunan yenilenebilir enerji sistemi kullanılarak üretilen yıllık enerjinin, binanın yıllık nihai enerji tüketimine oranıdır.

Yenilenebilir enerji kullanım oranına bağlı olarak yapılan değerlendirme sonucunda, bina türüne göre alınabilecek puanlar yeni binalar ve mevcut binalar için ilgili tablolarda gösterilmektedir. ^

Saha Dışından Yenilenebilir Enerji Satın Alınması

Amaç: Bina üzerinde veya arazisinde yenilenebilir enerji sistemleri kurulmasının uygun olmadığı durumlarda, binanın ihtiyaç duyduğu enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için saha dışında üretilen yenilenebilir enerjinin satın alınarak kullanılması amaçlanmıştır.

Gereklilikler: Bu kriterden puan alınabilmesi için yenilenebilir enerji alımının en az üç yıllık kontrat ile belgelendirilmiş olması ve Yenilenebilir Enerji Kaynak (YEK) Belgesi bulunması gereklidir.

Yöntemler: Alınacak olan puanın belirlenmesinde, binanın enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın saha dışından alınan yenilenebilir enerji ile karşılanan miktarının tüm ihtiyaca oranı hesaplanır. Sağlanan yenilenebilir enerji karşılama oranına bağlı olarak elde edilebilecek puanlar yeni binalar ve mevcut binalar için ilgili tablolarda verilmiştir. ^