SU VE ATIK YÖNETİMİ

SU YÖNETİMİ

Su Yönetimi

Bina su kullanımının referans değere kıyasla iyileştirilmiş olması amaçlanmaktadır.

Konut Ofis Binaları Eğitim Binaları Oteller Sağlık Binaları Alışveriş ve Ticaret Merkezleri Diğer
Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut Yeni Mevcut
Suyun verimli ve etkin kullanımı için uygun armatür ve donatıların seçilmesi (referans binaya göre iyileştirme oranı) 20 20 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15
Su dağıtımında kayıp ve kaçakların önlenmesi / gerekli tedbirlerin alınması 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Su kullanımının sayaçlar ile izlenmesi ve kayıt altına alınması Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z
Su kalitesinin kontrolü 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Yağmur suyu toplama, arıtma ve kullanımı 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Atık suyun geri kullanımı (gri su) 8 8 8 8 8 8 8 8 13 13 13 13 13 13
TOPLAM 50 50 50 50 50 50 45 45 50 50 50 50 50 50
Z: Gerçekleştirilmesi zorunlu alanı ifade eder.

Suyun Verimli ve Etkin Kullanımı İçin Uygun Armatür ve Donatıların Seçilmesi

Amaç: Bu kriterin temel amacı binalarda suyun etkin ve verimli kullanılmasının sağlanmasıdır.

Gereklilikler:

  1. Su kullanımında azalma sağlanması
Yukarıda belirtilen gerekliliğin referans değere göre yüzde (%) azalma oranına göre puan alınmaktadır.

Yöntemler: Binalarda suyun verimli ve etkin kullanımı için uygun armatür ve donatıların seçilmesi ile bağlantılı olarak su kullanımında sağlanacak tasarruf oranı referans değere göre yapılacaktır. Tasarruf oranlarına göre yapılacak iyileştirmeler puanlamada ifade edilecektir.

İyileştirmeler, diğer bir deyişle su kullanımındaki fiilî azalmalar referans değere göre yüzde (%) azalma şeklinde ifade edilebilir ve azalma oranlarına göre toplamda alt modül içerisinde Konutlar için 20 konut dışı binalar için 15 puana sahip bu kriter kendi içerisinde derecelendirilir. ^

Su Dağıtımında Kayıp ve Kaçakların Önlenmesi/Gerekli Tedbirlerin Alınması

Amaç: Bu kriterin amacı SAY 01 K1 kriterinde olduğu gibi su kullanım miktarını azaltmaktır.

Gereklilikler:

  1. Bina içi su kayıp ve kaçakların önlenmesi
Yukarıda belirtilen gerekliliğin sağlanma oranına göre puan alınmaktadır.

Yöntemler: Su dağıtımında kayıp ve kaçakların önlenmesi/gerekli tedbirlerin alınması kriterinde binanın ortalama kayıp/kaçak oranlarının ne kadar daha altına düşülebiliyorsa, kademeli olarak buradan alınacak puan da artacaktır. Binanın su iletim hattındaki ana kaçakları tespit etmek amacıyla kaçak kontrol sistemi kurulmalıdır. Sistem, bina ve bina arazisindeki bütün ana su hatlarını kapsamalıdır.

Bina ile ana su şebekesi bağlantısında ana su sayacı bulunmalıdır. Bina içerisinde her daire veya bireysel kullanım alanında ve mümkünse her su dağıtım/kullanım ekipmanında su sayaçları bulunmalı ve Bina Yönetim Sistemi (BYS) ile bağlantısının olması, BYS’den izlenebilir özellikte olması ve uzaktan okuma sistemine uygun sayaçların kullanılması gerekir. BYS olmaması durumunda sayaçların her ay okunarak kaçak kontrolünün yapılması gerekir.

Tesisat elemanlarının yetersizliği ve ölçüm hataları, su kaybına neden olan etkenler arasındadır. Su kaybını önlemek için ultrasonik sayaçların ve debimetrenin kullanılması önerilir. Su kaybını sıfıra indirmek mümkün değildir; kayıpların bir kısmı "önlenemez su kaybı" sınıfına girer. Su kayıp yönetimi ise "önlenebilir su kaybını" azaltarak, toplam su kaybını ekonomik kayıp seviyesine (ortalama %15'e) çekmeye çalışır. Bu durumda, ölçüm sistemlerinde veri toplama sistemlerine destek olan uygulamaların önemi giderek artmaktadır.

Su kayıp/kaçakları yüzde (%) olarak ifade edilebilir ve azami erişilebilecek oran %15 olarak alınır. Bu orana göre toplamda alt modül içerisinde 10 puana sahip (10/50) bu kriter kendi içerisinde derecelendirilir. ^

Su Kullanımının Sayaçlar ile İzlenmesi ve Kayıt Altına Alınması

Amaç: Su kullanımının sayaçlar ile izlenmesi ve kayıt altına alınması bu kriterin amacıdır.

Gereklilikler:

  1. Su kullanım miktarının kayıt altına alınması
Tüm bina tipleri için zorunlu bir kriter olarak değerlendirilmektedir. Bir veri tabanı oluşması açısından da önemli bir gerekliliktir.

Yöntemler: Su kullanımının sayaçlar ile izlenmesi ve kayıt altına alınması tüm bina tipleri için zorunlu bir kriter olarak değerlendirilmektedir. Böylelikle bina tiplerine bakılmaksızın her iletim hattının izlenerek akış değerlerinin kayıt altına alınması mümkün olabilecektir. Böylelikle kaçak su kullanımlarının önüne geçilmiş olunacaktır. Herhangi bir su kullanan cihaz veya ekipman bir arıza veya fazla su harcama durumuna geçtiğinde BYS uyarı verecek; böylelikle kısa sürede kayıp/kaçakların azaltılması yönünde tedbirler alınacak, arızalar giderilebilecektir. BYS’den izlenebilir özellikte olan sayaçlar sayesinde, sayaçtan alınan sinyallerle toplam su kullanımı, debi verileri BYS'ye iletilir. Bu sayede su sistemindeki kullanım, zamana göre değerlendirilir. Bu zorunlu kriterin diğer bir faydası da sayaçlar sayesinde bina içerisindeki bireysel/hane ve ortak su kullanımlarının kayıt altına alınmasıdır. Böylelikle, zaman ölçeğinde su kullanımları ölçülebilir ve kayıt altına alınabilir durumdadır. ^

Su Kalitesinin Kontrolü

Amaç: Su kalitesinin kontrolü halk ve toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla bu kriter suyun kalite olarak uygunluğunun sağlanması ve korunması hedefini taşımaktadır.

Gereklilikler:

  1. Bina içerisinde su dağıtım hatlarında özellikle depo gibi su biriktirme ünitelerinin periyodik bakımlarının yapılması ve BYS'de bu bakımlarla ilgili bilginin düzenli olarak kayıt altında tutulması
Yukarıda belirtilen gereklilik yerine getirildiğinde bu kriterden tam puan alınabilmektedir.

Yöntemler: Su kalitesinin kontrolü halk ve toplum sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu kriterin Su Yönetimi alt modülü içerisinde alabileceği puan 5'dir. Bina tipolojilerine göre ağırlıklı puanlarda değişiklikler olabilecektir. Bina içerisinde su dağıtım hatlarında özellikle depo gibi su biriktirme ünitelerinin periyodik bakımlarının yapılması ve BYS'de bu bakımlarla ilgili bilginin düzenli olarak kayıt altında tutulması durumunda 5 tam puan verilmektedir. Bu kriterin puanının derecelendirilmesi bulunmamaktadır. ^

Yağmur Suyu Toplama, Arıtma ve Kullanımı

Amaç: Yağmur suyu alternatif bir su kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu su kaynağının binalarda çeşitli amaçlar için kullanılması şebeke suyundan tasarruf edilmesi anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla, kriterin amacı su tasarrufuna katkıda bulunmaktır.

Gereklilikler:

  1. Bina için yağmur suyundan yararlanma hesaplarının yapılarak yağmur suyundan yararlanılmasının sağlanması.
Yukarıda belirtilen gerekliliğin sağlanma oranına göre bu kriterden puan alınabilmektedir.

Yöntemler: Yağmur suyu toplama, arıtma ve kullanımı alternatif bir su kaynağını işaret etmektedir. Referans olarak hiç yağmur suyunun değerlendirilmediği şartlar göz önüne alınarak bina için yağmur suyundan yararlanma oranı temel alınarak derecelendirme yapılacaktır. Temel hedef yağışın mümkün mertebe çeşitli şekillerde toplanıp bina içi kullanımının sağlanmasıdır. Bina ölçeğinde yağmur, ağırlıklı olarak çatı sistemlerinden toplanabilmektedir. Ayrıca bina yakın çevresinin el verdiği ölçüde bahçede gömülü olarak sarnıç/depolardan da yararlanılarak fazla yağmur suyu biriktirilebilir. Toplanan yağmur suyu; bina içi evsel kullanımlardan olan; rezervuar suyu, temizlik suyu, araba yıkama ve bahçe sulama gibi amaçlarla kullanılabilir. Bu durumda şebeke suyundan önemli ölçüde tasarruf sağlanmış olur. ^

Atık Suyun Geri Kullanımı (Gri Su)

Amaç: Gri su arıtıldıktan sonra alternatif bir su kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Bu su kaynağının binalarda çeşitli amaçlar için kullanılması şebeke suyundan tasarruf edilmesi anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla, kriterin amacı su tasarrufuna katkıda bulunmaktır.

Gereklilikler:

  1. Gri su toplama, arıtma ve geri kullanım sistemine ait fizibilite raporu hazırlanması ve rapor doğrultusunda gri sudan yararlanılmasının sağlanması.
Yukarıda belirtilen gerekliliğin sağlanma oranına göre bu kriterden puan alınabilmektedir.

Yöntemler: Atık suyun geri kullanımı (gri su) da yine bir alternatif su kaynağını işaret etmektedir. Referans olarak atık suyun (gri su) hiç değerlendirilmediği şartlar göz önüne alınarak bina için gri sudan yararlanma oranı temel alınarak derecelendirme yapılacaktır. Evsel atık suların lavabo, duş ve küvetten kaynaklanarak foseptik içermeyen kısmına "gri su" adı verilir. Söz konusu gri su, evsel atık suyun en az kirli olan kısmıdır ve tekrar kullanılmak üzere rahatlıkla arıtılabilmektedir. Tuvalet rezervuarları, yangın tesisatı, çamaşır yıkama, bahçe sulama, araba yıkama ile süs havuzlarında kullanımının, hatta yüzeysel sulara doğrudan deşarjının uygun olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu alanlarda geri kazanılmış su kullanılmasıyla %50'ye varan oranlarda tasarruf sağlanabilmektedir. Gri su bina içerisinde ayrı bir hatla toplanmalı ve yine bina içerisinde tercihen zeminde bir depo sisteminde uygun şekilde arıtılarak yine ayrı bir hatla tuvalet rezervuarlarına verilmesi en uygun seçenektir. Bu konuda hazır gri su paket arıtma sistemleri piyasada ihtiyaca göre bulunmaktadır. Gri sudan yararlanma miktarına bağlı olarak şebeke suyundan sağlanabilecek tasarruf oranı, diğer bir deyişle, bu hedef doğrultusunda yapılacak su tasarrufu temel alınarak derecelendirme yapılacaktır.

Gri su arıtımından elde edilen suyun, kullanım amacına uygun kalitede olması gerekmektedir. Temel olarak uygun arıtmadan geçen atık su, sıhhi, mikrobiyolojik olarak güvenilir, renksiz ve katı atıklardan bütünüyle arındırılmış olmalıdır. Arıtılan gri su saklanmaya başladıktan birkaç gün sonra koku oluşmamalıdır. Bu koşullarda, çok yüksek kalitede katı-sıvı ayrışmasını sağlayabilen, bakteri ve virüsleri %99,99 oranında giderebilen membran filtreler (MF) kullanılması uygundur. ^