ÇEVRE DOSTU OKUL

ÇEVRE DOSTU OKUL / İÇ ORTAM SICAKLIK AYARI

İç Ortam Sıcaklık Ayarı

İç Sıcaklık

Teknolojinin insan yaşantısına girmesiyle birlikte, bireyin konfor ve yaşam standartları büyük oranda yükselmiştir. Sürekli yaşam alanları düşünüldüğünde en önemli konfor unsurlarının başında ısıl konfor gelmektedir. Bireyden bireye farklılık göstermekle birlikte ısıtma sezonu için ısıl konfor şartı; %50 bağıl nem ve 20 ile 25oC arasında değişen iç ortam sıcaklığı olarak kabul görmektedir. Model binalar için konfor sıcaklığının; enerji gereksinimi, ekonomi ve çevre üzerinde ne gibi etkiler oluşturduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Kapsamlı analizler ile model binalarda 18 ile 25oC arasında değişen iç ortam sıcaklıklarında gerekli olan ısıtma yükü hesaplanmıştır. Hesaplanan bu değerler daha anlaşılır olarak ortaya konması için detaylı olarak grafiklerle sunulmuştur. Hiç yatırım yapmadan sadece iç ortam sıcaklığındaki alışkanlıklarımızı değiştirerek büyük oranda tasarruf sağlanabileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna en basit bir örnek olarak; iç ortam sıcaklığının 22oC'den 21oC'ye düşürülmesi ile toplamda enerji, maliyet ve emisyon açısından %7'lik bir azalma sağlanabileceği görülmüştür.

Artan nüfus ve gelişen teknolojinin etkisiyle enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Enerji kaynaklarının sınırlı düzeyde olması, artan bu enerji tüketiminin karşılanmasında büyük güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Gelecek dönemlerde fosil enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılması konusunda büyük gelişmelerin sağlanamayacağı açıktır. Bu bağlamda iki pratik çözüm üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi yenilenebilir enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması, diğeri ise konfor şartlarından çok büyük oranda vazgeçmeden enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Bu çalışmada iç ortam konfor sıcaklıklarındaki değişimin, binalardaki ısıtma enerji tüketiminin üzerine etkisi incelenmiştir

Dış sıcaklık ısıtma için temel alınan sıcaklığın altına düştüğünde ısıtma gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada ısıtmanın 15oC'nin altında başladığı düşünülmüştür. Meteorolojiden alınan 23 senelik dış sıcaklık verilerinin ortalaması alınarak günlük ve saatlik ortalama sıcaklıklar belirlenmiştir. Daha sonra 18 ile 25oC arasındaki iç ortam konfor sıcaklıklarının her biri için ısıtma DS (derece-saat) değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler aşağıdaki grafikte ayrıntılı olarak görülmektedir.

Sıcaklık-Enerji Tüketimi İlişkisi

Sonuç Olarak

18-25oC sıcaklık aralığında ortalama olarak her 1oC'lik sıcaklık değişiminde yakıt maliyetlerinde ve çevreye bırakılan CO2 emisyonlarında yaklaşık %7'lik bir değişim olmaktadır. Belirtilen sıcaklık aralığında oluşan kesin değişimler aşağıdaki tabloda kolay anlaşılır bir şekilde ortaya konmaya çalışılmıştır. Tabloda değişimin negatif değerde olması ele alınan değerde azalma, pozitif değerde olması artma olduğunu göstermektedir. İç ortam sıcaklıklarındaki 1-2oC fark bile büyük etkiler oluşturabilmektedir. Bu etkinin nisbeten daha soğuk bölgeler için düşük olması olasıdır. Konfor ortamını bozmadan iç ortam sıcaklığını yaşam alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak düzenlemelerle; aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına ve çevrehava kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunabiliriz. Ufak gibi görünen ve pek fazla önemsenmeyen bu tedbirler sonuçta büyük etkiler oluşturacaktır.

Sıcaklık-Enerji Tüketimi İlişkisi