NİLÜFER - GÖRÜKLE DUMLUPINAR İLKOKULU

ÇEVRE DOSTU OKUL / NİLÜFER - GÖRÜKLE DUMLUPINAR İLKOKULU

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Teknik Raporu

EKB Sonuç Verilerine Göre Binanın Enerji Performans Değerlendirmesi

Enerji Kimlik Belgesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

EKB

Enerji Kimlik Belgesi uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin Geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra Yapı Ruhsatı alan binalar Yeni Bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar Mevcut Bina olarak değerlendirilmektedir. Bu tanıma istinaden 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binalar), Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskân ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekmektedir. Bu binalar EKB sınıfı en düşük C olacak şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskân ruhsatı alamamaktadır.

Mevcut binalar ve 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapı ruhsatı almış ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir. Kısaca, mevcut binalar kanunen 2 Mayıs 2018 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. Bu süre en son 10 Ocak 2020'ye kadar uzatılmıştır.

Mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yoktur. Mevcut binalar hâli hazırdaki ısı yalıtım durumu, saydam materyallerin (pencere, kapı, ışıklık vs.) ısıl geçirgenlik değerleri, ısıtma-soğutma ekipmanlarının verimi, aydınlatma armatürlerinin verimliliği ile kullanım sıcak su sağlayan cihazlar, fotovoltaik sistemler, kojenerasyon gibi donanımların varlığına bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilmektedir.

Okula ait binanın EKB belgesi tarafımızca düzenlenmiş olup yandaki resimde görülmektedir.

Buna göre Bursa Nilüfer Görükle Dumlupınar İlkokulu'na ait bina (D) performans ve (D) emisyon sınıfı ile enerji kullanımı açısından verimsiz bir binadır.